เงื่อนไขการซื้อขาย

ข้อตกลงของลูกค้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป : ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง Bull Sphere บูลสเฟียร์ โดยในข้อตกลงนี้เรียกว่า "บริษัท" ฝ่ายหนึ่ง กับ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ทำการสมัครขอเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ลูกค้า" อีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้และเอกสารอื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดและที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่อาจใช้สื่อสารกับลูกค้าว่ามีผลบังคับใช้เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นตลอดจนแคมเปญและ/หรือโปรแกรมใดๆของบริษัท ประกอบขึ้นเป็นเงื่อนไขของบริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า  ซึ่งใช้เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมกิจกรรมการซื้อขาย CFDs ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ทำ ข้อตกลงร่วมกัน  หมายความรวมถึงกรณีดังที่จะกล่าวต่อไปและมีความหมายครอบคลุมในลักษณะดังนี้ "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน" "การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า " และ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัส"  และหมายความรวมถึงอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลผูกพันด้วย ตามความที่กล่าวมานี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง"  โดยให้ถือว่า ข้อตกลงฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลง ความตกลงถ้อยแถลงที่ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใดที่บริษัทหรือตัวแทนทำขึ้น  กล่าวคือให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้อยู่ในฐานะสูงสุด  โดยมีผลผูกพันสูงสุดเหนือข้อตกลงอื่นๆ  โดยถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจรวมถึงรับทราบแล้วนับแต่วันที่ทำการสมัครขอเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ในเอกสารฉบับนี้ (ข้อตกลง หรือ ข้อตกลงของลูกค้า )  ให้นิยามความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ดังนี้

"ข้อมูลเข้าถึง" : ชื่อและรหัสผ่านที่ลูกค้าใช้เข้าสู่ระบบเพื่อเปิดคำสั่งซื้อขาย CFDs กับบริษัทบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ตลอดจนหมายรวมถึงรหัสผ่านนักลงทุนซึ่งเป็นความลับอื่นๆ รหัสผ่านโทรศัพท์ หรือรหัสผ่านอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ซึ่งใช้เข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขาย  และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน

"ใบสมัครหรือคำขอเปิดบัญชี" : ใบสมัครหรือแบบฟอร์มต่างๆของบริษัทที่ลูกค้ากรอกข้อมูลทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปมือถือ และ/หรือบนเอกสารฉบับพิมพ์ตลอดจนเขียน เพื่อสมัครขอใช้บริการของบริษัทภายใต้ข้อตกลงและเพื่อเปิดบัญชีของลูกค้า  ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลต่างๆของลูกค้าจากการดำเนินการดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยืนยันตัวตน  ตลอดจนข้อมูลสถานะของลูกค้ารวมถึงข้อมูลทางการเงินเพื่อความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้อาจเพื่อการตรวจสอบวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมด้วย

"บริษัทในเครือ" : องค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนมีลักษณะสัมพันธ์กับบริษัท ซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัทควบคุมทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม  หมายความรวมถึงองค์กรใดๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกันกับบริษัทไม่ว่าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมเช่นกัน  ตลอดจนการใดที่เข้าลักษณะดังกล่าว  โดยการควบคุมที่กล่าวมานี้หมายความรวมถึงการควบคุมที่มีอำนาจสั่งการไปจนถึงบทบาทหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท หรือองค์กร นั้นๆด้วย

"ข้อตกลง" : เอกสารฉบับนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการที่เข้าข่ายลักษณะตลอดจนมีความหมายเป็น เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป , ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์ , เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน , ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัส , ขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับลูกค้า และอื่นๆ  ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

"กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้" : กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจเหนือบริษัท กฎระเบียบของตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของประเทศที่บริษัทถือใบอนุญาตซึ่งมีผลบังคับใช้ด้วย

"บาลานซ์ หรือ Balance" : ยอดเงินทั้งหมดในบัญชีของลูกค้าเมื่อทำธุรกรรม รวมถึงรายการฝากถอนถึงปัจจุบันแล้ว อันหมายความรวมถึงที่เป็นรายการสมบูรณ์ล่าสุดด้วย

"สกุลเงินหลัก " : สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงินซึ่งลูกค้าใช้ซื้อหรือขายเทียบกับสกุลเงินต่างๆรวมถึงสกุลเงินรอง

"ราคาเสนอขาย หรือ ราคา Asking" : ราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าราคาตลาด

"ราคาเสนอซื้อ หรือ ราคา Bidding" : ราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งขาย ซึ่งอาจมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด

"วันทำการ" : วันธรรมดาตามปกติ ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดสากลอื่นๆ หมายความรวมที่บริษัทมีประกาศลงเว็บไซต์ด้วย

"บัญชีของลูกค้า" : บัญชีเฉพาะบุคคลของลูกค้าซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึงยอดเงิน สถานะและคำสั่งต่างๆในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

"แฟลตฟอร์มของลูกค้า" : โปรแกรม MetaTrader หรือ MT เวอร์ชั่น 4 หรือ 5 หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบอื่นๆ  รวมถึงเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาแต่หมายความรวมถึงที่มีลักษณะอื่นๆอันมีลักษณะครอบคลุมเกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งลูกค้าใช้เพื่อรับข้อมูลแบบปัจจุบันตรงตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงของตลาดทั้งยังอ้างอิงการทำธุรกรรมต่างๆ หรือยกเลิกคำสั่งเพื่อการซื้อขาย  พร้อมทั้งรับข้อความแจ้งจากบริษัทและเก็บบันทึกรายการธุรกรรมรวมถึงอื่นๆ

"สถานะที่เปิดอยู่" หมายถึง สถานะใดก็ตามที่ยังไม่ปิดสถานะซื้อ (Buy) หรือ สถานะขาย (Sell) หรือ อื่นๆในความหมายลักษณะดังกล่าว โดยยังไม่ถือเป็นคำสั่งซื้อขายที่สมบูรณ์ในการซื้อขาย CFDs

"สถานะปิด" : สถานะตรงข้ามกับสถานะเปิด

"ธุรกรรมสมบูรณ์" : การเปิดและปิดสถานะที่มีขนาดเท่ากันตรงกันและเป็นเครื่องมือทางการเงินเดียวกัน  ที่ดำเนินการซื้อขาย CFDs อันหมายความรวมถึงการดำเนินการที่เข้าลักษณะ ซื้อก่อนถึงขาย  หรือ ขายก่อนถึงซื้อ ก็หมายความรวมด้วย

"สัญญาซื้อขายส่วนต่าง" ("CFDs") : สัญญาระหว่าง 2 ฝ่าย  คือ "ผู้ซื้อ" และ "ผู้ขาย" ที่กำหนดให้ผู้ซื้อต้องชำระส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของราคาสินทรัพย์อ้างอิง และมูลค่าของราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ณ เวลาของสัญญาที่เกิดผลผูกพัน แต่กรณีหากส่วนต่างติดลบ ผู้ขายต้องเป็นฝ่ายชำระส่วนต่างให้กับผู้ซื้อ โดย CFDs ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินด้วย

"ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา" : ข้อกำหนดหลักต่างๆ ในการซื้อขาย CFDs ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย,ขนาดล็อต, มาร์จิ้นขั้นต้น , มาร์จิ้นที่จำเป็น, มาร์จิ้นของคำสั่ง Hedge (HedgedMargin), ระดับต่ำสุดสำหรับการตั้งคำสั่ง Stop Loss ,Take Profit , สเปรด, สว็อป, และคำสั่ง Limit , ค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ค่าสว็อป, และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับ CFDs แต่ละชนิดหรือประเภทตามที่บริษัทกำหนดในทุกรูปแบบ ตลอดจนการลักษณะที่เข้าข่ายความหมายตามที่ได้ระบุนี้และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

"สกุลเงินของบัญชีของลูกค้า" : สกุลเงินที่ใช้แสดงผลอันหมายถึงค่าเงินในบัญชีของลูกค้า  ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้กำหนดว่าสกุลเงินใดบ้างใช้เป็นสกุลเงินของบัญชีได้และอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

"คู่สกุลเงิน " : ราคาของสกุลเงินที่ต่างกัน 2 สกุลเงิน โดยที่มูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะถูกคิดออกมาในหน่วยของอีกสกุลเงินหนึ่งในธุรกรรม CFDs คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง โดยแสดงจำนวนสกุลเงินรองที่ต้องใช้เพื่อซื้อสกุลเงินหลักหนึ่งหน่วย

"อิควิตี้" : ยอดบาลานซ์บวกหรือลบกำไรหรือขาดทุน ซึ่งเป็นค่าลอยตัว จากสถานะที่เปิดอยู่  โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

บาลานซ์ + (กำไร – ขาดทุน ที่เป็นค่าลอยตัว)และ/หรือ

ฟรีมาร์จิ้น + มาร์จิ้น

"ราคาผิดพลาด หรือ สไปก์ " : ราคาที่ผิดพลาดที่มีลักษณะดังนี้  ช่องว่างของราคาที่มากผิดปกติ และ ภายในระยะเวลาสั้นๆ ราคาดีดตัวกลับโดยมีช่องว่างของราคา และก่อนหน้าที่จะเกิดช่องว่างราคาไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว  หมายความรวมถึงก่อนจะเกิดช่องว่างราคาและทันทีหลังเกิดช่องว่างราคา ไม่ได้มีการเผยแพร่ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

"เหตุผิดสัญญา" : .ให้ตีความพร้อมอ้างอิงตามความหมายที่มีระบุในข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ซึ่งมีการระบุในหมวดหมู่ดังกล่าว  และหมายความรวมถึงการที่เข้าในลักษณะความหมายดังกล่าวด้วย

"ระบบเทรดอัตโนมัติ(EA)" : ระบบซื้อขายออนไลน์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้กิจกรรมการซื้อขายเป็นไปโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบโอกาสในการซื้อขาย และยังสามารถซื้อขายในบัญชีของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ โดยบริหารจัดการกิจกรรมการซื้อขายได้ทุกแง่มุม ตั้งแต่การส่งคำสั่งซื้อขายโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายจนถึงการปรับระดับ Stop Loss, Trailing Stop และ Take Profit   โดยอัตโนมัติ หมายถึง ” สัญญาซื้อขายส่วนต่าง ” (CFDs)

"กำไร/ขาดทุน ที่เป็นค่าลอยตัว" : กำไร/ขาดทุนปัจจุบันในสถานะที่เปิดอยู่โดยคำนวณจากราคาปัจจุบัน  (รวมค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดหรือค่าธรรมเนียม ถ้ามี)ในการซื้อขาย CFDs

"เหตุสุดวิสัย" : ให้ตีความพร้อมอ้างอิงตามความหมายที่มีระบุในข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ซึ่งมีการระบุในหมวดหมู่ดังกล่าว  และหมายความรวมถึงการที่เข้าในลักษณะความหมายดังกล่าวด้วย

"ฟรีมาร์จิ้น " : จำนวนเงินที่มีในบัญชีของลูกค้าซึ่งอาจใช้เพื่อเปิดสถานะหรือรักษาสถานะให้ยังคงเปิดอยู่ ฟรีมาร์จิ้นคำนวณโดยอิควิตี้ลบมาร์จิ้นที่จำเป็น กล่าวคือ “ฟรีมาร์จิ้น = อิควิตี้ – มาร์จิ้นที่จำเป็น” เป็นวิธีการคำนวณดังกล่าว

"มาร์จิ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยง หรือ HedgedMargin" : มาร์จิ้นที่มีลักษณะจำเป็นตามที่บริษัทกำหนดเพื่อเปิดและรักษาสถานะการป้องกันความเสี่ยงในการเทรด CFDs

"สถานะการป้องกันความเสี่ยง หรือ HedgedPositions" : สถานะซื้อ (Buy) และสถานะขาย (Sell) ซึ่งมีขนาดเท่ากันในเครื่องมือหรืออื่นๆในที่มีลักษณะทางการเงินเดียวกัน ที่เปิดในบัญชีซื้อขายเดียวกันนี้

"ราคาชี้นำ หรือ Indicative Quote" หมายถึง ราคาที่บริษัทมีสิทธิไม่ยอมรับคำสั่งหรือไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายให้ในการซื้อขาย CFDS

"มาร์จิ้น ขั้นต้น" : เป็นมาร์จิ้นที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนดเพื่อเปิดสถานะในการซื้อขาย CFDs

"การดำเนินการทันที" : วิธีการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย  คำสั่งซื้อขายของลูกค้านั้นจะได้รับการดำเนินการในราคาที่ลูกค้าส่งเข้าระบบ   หรืออาจไม่ได้รับการดำเนินการโดยสิ้นเชิงในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนการส่งคำขอลูกค้าจะได้รับรีโควต  การรีโควตเป็นสิ่งที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ราคาที่ลูกค้าต้องการไม่มีในตลาดแล้วและลูกค้า  มีเวลา 3  วินาทีเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธราคาใหม่  หากลูกค้ายอมรับราคาใหม่  คำสั่งซื้อขายของลูกค้าจะได้รับการดำเนินการที่ราคาใหม่  หากลูกค้าปฏิเสธราคาใหม่หรือไม่ตอบสนองต่อรีโควต คำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการโดยสิ้นเชิงกล่าวคือจะถูกยกเลิกทันที

"บัญชีการลงทุน" : บัญชีเฉพาะบุคคลที่นักลงทุนใช้เทรด

"นักลงทุน" : ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายผ่านระบบของบริษัท โดยการคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ดังกล่าว

"เลเวอเรจ" : อัตราส่วนของขนาดธุรกรรมต่อมาร์จิ้นขั้นต้นในการซื้อขาย CFDs มีอัตราส่วน 1:100 , 1:200 , 1:500 , 1:1000 แล้วแต่กรณี  โดยหมายความว่า ในการเปิดสถานะมาร์จิ้นขั้นต้นน้อยกว่าขนาดธุรกรรมหนึ่งร้อยเท่านั่นเอง

"สถานะซื้อ (Buy) " : คำสั่งซื้อ (Buy) ที่มูลค่าที่อาจเพิ่มขึ้นหากราคาตลาดอ้างอิงเพิ่มขึ้นในการซื้อขาย CFDs ตัวอย่างเช่น ในแง่ของการซื้อขายคู่สกุลเงิน  หมายถึงการซื้อสกุลเงินหลักโดยใช้สกุลเงินรอง เป็นต้น

"สถานะขาย (Sell)" : คำสั่ง Sell ที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นหากราคาตลาดอ้างอิงลดลงในการซื้อขาย CFDs ตัวอย่างเช่น ในแง่ของการซื้อขายคู่สกุลเงิน อาจหมายถึงการขายสกุลเงินหลักเพื่อให้ได้รับสกุลเงินรอง โดยสถานะขาย (Sell) มีความหมายตรงข้ามกับสถานะขาย (Buy) เสมอ

"ล็อต" : หน่วยวัดขนาดของธุรกรรมที่ระบุสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละประเภทของ CFDs

"ขนาดของล็อต" : จำนวนสินทรัพย์อ้างอิงในหนึ่งล็อตใน CFDs

"มาร์จิ้น " : เงินหลักประกันที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดสถานะหรือรักษาสถานะให้ยังคงเปิดอยู่ในธุรกรรม CFDs

"การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น (Margin Call)" : คือสถานการณ์ที่บริษัทแจ้งลูกค้าว่า ลูกค้าไม่มีมาร์จิ้นเพียงพอที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายหรือรักษาสถานะที่เปิดไว้แล้ว คำสั่งที่เปิดค้างไว้อาจมีความเสี่ยงที่จะถูก Step out หรือ FORCE  Sell  หรือ บังคับปิด

"ระดับมาร์จิ้น (Margin Level)" : เปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนระหว่างอิควิตี้กับมาร์จิ้นที่จำเป็นที่ใช้ในการซื้อขาย CFDs โดยคำนวณจากระดับมาร์จิ้นตามนโยบายบริษัทที่ได้แจ้งแก่ลูกค้าทราบ

“การดำเนินการด้วยราคาตลาด (MarketExecution)” : คำสั่งซื้อขายจากลูกค้า โดยจะได้รับการดำเนินการที่ราคาตลาดปัจจุบัน ณ ขณะที่กำลังดำเนินการคำสั่งซื้อขายนั้น

"คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order)" : คำสั่งซื้อขายที่เปิดโดยลูกค้าเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ราคาตลาดในทันที ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เป็นคำสั่งซื้อขาย/คำสั่งของลูกค้าที่ส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายในทันที ณ ราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ดังกล่าวในตลาด

"ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด (Maximum deviation)" : คือค่าความแตกต่างของราคาที่จะดำเนินการคำสั่งกับราคาที่ลูกค้าขอ  ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดเองในแพลตฟอร์มของลูกค้า (ในหน่วยปิ๊ป) เพื่อให้เปิดหรือปิดสถานะนั้นได้แม้ว่าราคาจะต่างไปจากราคาที่ลูกค้าขอ

"มาร์จิ้นที่จำเป็น" : มาร์จิ้นที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนดเพื่อรักษาสถานะที่เปิดไว้ในการซื้อขาย CFDs

"คำสั่งซื้อขาย" : คำสั่งซื้อขายเครื่องมือทางการเงินจากลูกค้า

"คู่สัญญา" : คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ ซึ่งก็คือบริษัทและลูกค้า

"คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Order)" : คือคำสั่งซื้อขายที่เปิดโดยลูกค้าเพื่อซื้อหรือขาย CFDs ในอนาคตตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้หมายถึง คำสั่งซื้อขายของลูกค้าเพื่อเปิดสถานะให้การซื้อหรือขายเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่ที่ระดับที่กำหนดไว้

"พื้นที่ส่วนบุคคล" : หน้าส่วนบุคคลของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัท

"บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง" : ให้หมายความถึงตามที่กล่าวต่อไปนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งระดับสูงของรัฐนั้นๆหรือประเทศต่างๆในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ทั้งภายใน หรือหน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติ เพื่อขยายความตามที่กล่าวนี้ ให้รวมถึงหน้าที่ในตำแหน่งระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ผู้นำของรัฐ ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี และนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่  ตุลาการระดับสูง เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์  เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ สมาชิกคณะกรรมการบริหารธนาคารกลางแห่งประเทศ สมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองที่มีอิทธิพลสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลตามที่กล่าวถึงความหมายนี้ ซึ่งหมายความรวมถึง คู่สมรส คู่ครองซึ่งตามกฎหมายในประเทศนั้นๆที่ถือว่ามีฐานะเทียบเท่าคู่สมรส บุตรและคู่สมรสหรือคู่ครองของบุตร บิดามารดา และพี่น้อง  นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความนี้ โดยหมายถึง บุคคลผู้เป็นที่รู้กันว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในนิติบุคคลพาร์ทเนอร์ ทรัสต์ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดอื่นๆ กับนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ และ บุคคลใดๆ ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ดังกล่าวด้วย

"ช่องว่างของราคา" : ความแตกต่างใดๆระหว่างราคาสองราคาที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ หนึ่งรายการ (หนึ่งจุด)

"ราคา" : ข้อมูลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงหนึ่ง ในรูปแบบของราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย

"สกุลเงินรอง" : สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินหลัก

"ฐานข้อมูลราคา" : ข้อมูลกระแสราคาที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในการซื้อขาย CFDs

"โฟลว์ราคา" : กระแสราคาเรียลไทม์ที่แสดงขึ้นมาในแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับแต่ละ CFDs

"เซิรฟ์เวอร์การซื้อขาย" : เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย นอกเหนือจากแพลตฟอร์มใดๆ ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายรวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ทางเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เซิร์ฟเวอร์การซื้อขายใช้เพื่อเตรียมการสำหรับดำเนินการคำสั่งซื้อขายหรือคำสั่งหรือคำขอของลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลด้านการซื้อขายในรูปแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลประวัติกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้า (เนื้อหาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) โดยที่บริษัทและลูกค้ามีภาระรับผิดชอบร่วมกัน

"บริการ" : บริการที่บริษัทเสนอให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้

"ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage)" : ความแตกต่างระหว่างราคาที่ลูกค้า ส่งคำขอของธุรกรรม CFDs กับราคาที่ธุรกรรมนั้นดำเนินการจริง Slippage มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความผันผวนของราคาสูงขึ้น (เช่น ในช่วงที่มีการประกาศข่าว) ทำให้การเปิดคำสั่งในบางราคาไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อต้องการเปิดคำสั่งซื้อขายทันทีและคำสั่งซื้อขายล่วงหน้ารวมไปถึงเมื่อจะดำเนินการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ อาจมีสภาพคล่องไม่มากพอในระดับราคาที่ต้องการเพื่อให้สถานะเปิดที่ราคานั้นโดย Slippage มักเกิดขึ้นในการดำเนินการด้วยราคาตลาด และอาจเกิดขึ้นในการดำเนินการทันทีเมื่อมีการกำหนดค่าเอาไว้ที่ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด

"ระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading)" : บริการที่บริษัทเสนอให้ทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ว่าต้องการลงทะเบียนเป็นนักลงทุนและเริ่มคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ หรือเลือกที่จะเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์ โดยสร้างกลยุทธ์การเทรดของตนขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้คัดลอกกลยุทธ์ของตน

"ช่วงเวลาการซื้อขาย "  :  หมายความดังนี้

 • ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ไปจนถึงเวลา 23.59.59 น. (UTC+0) ของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนปฏิทินนั้น ซึ่งนับเป็นเวลาสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย หรือ
 •  ทุกช่วงเวลาถัดจากช่วงเวลาที่ระบุในข้อแรกซึ่งจะสิ้นสุดรอบในเวลา เวลา 23:59:59 UTC+0 ของทุกวันศุกร์สุดท้ายตามเดือนปฏิทิน และจากนั้นจะเริ่มรอบใหม่

"สเปรด" : ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอขาย กับราคาเสนอซื้อ

"กลยุทธ์" : บัญชีที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์เปิดขึ้นเพื่อทำธุรกรรมการซื้อขายด้วยระบบ ซึ่งมีไว้สำหรับให้นักลงทุนทำ และลงทุน (วิธีการที่ใช้ในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ของลูกค้า)

"ผู้ให้บริการกลยุทธ์" : ลูกค้าที่ใช้บริการระบบ Social Trading โดยสร้างกลยุทธ์การเทรดของตนขึ้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด

"สว็อป หรือ โรลโอเวอร์" : ดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือถูกหักออก จากการถือครองสถานะข้ามคืนความหมายคือช่วงเวลาตลาดปิดและตลาดเปิดในการซื้อขาย CFDs

"ค่าคอมมิชชั่น จากการเทรด" : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการ

"แพลตฟอร์ม การซื้อขาย" : ระบบการซื้อขายออนไลน์ของบริษัทซึ่งรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม โปรแกรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคทั้งหมดที่ให้ราคาแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลของตลาดแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด เข้าทำธุรกรรม เปิดและลบคำ สั่งซื้อขาย รับการแจ้งเตือนจากบริษัทและเก็บบันทึกรายการ การทำ ธุรกรรม และการคำนวณภาระผูกพันทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับบริษัทแพลตฟอร์มการซื้อขายประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์การซื้อขายและแพลตฟอร์มของลูกค้า

"Trailing Stop" : เครื่องมือในแพลตฟอร์ม Ctrader หรือ  MetaQuotes MT4 หรือ MT5 ตลอดจนเครื่องมืออื่นใดในลักษณะนี้ โดย Trailing Stop จะทำงานกับสถานะที่เปิดเสมอและสามารถตั้งค่าให้ทำงานได้ในเทอร์มินัลของลูกค้าสามารถตั้ง Trailing Stop ได้เพียงหนึ่งคำสั่งต่อหนึ่งสถานะที่เปิดเท่านั้น หลังจากตั้ง Trailing Stop เรียบร้อยแล้ว เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของลูกค้าจะตรวจสอบว่าสถานะที่เปิดอยู่ทำกำไรหรือไม่ เมื่อกำไรในหน่วยมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่ระบุเอาไว้จะมีการกำหนดคำสั่ง Stop Lossโดยอัตโนมัติ โดยระยะห่างของระดับของคำสั่งซื้อขายกับราคาปัจจุบันจะถูกตั้งค่าตามที่กำหนด เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ส่งผลให้คำสั่งซื้อขายมีกำไรเพิ่มขึ้น Trailing Stop จะทำงาน ซึ่งจะทำให้ระดับ Stop Loss ขยับตามราคาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากอัตราทำกำไรของสถานะลดลง จะไม่มีการปรับระดับของStop Loss หลังจากที่มีการปรับระดับ Stop Loss โดยอัตโนมัติในทุกครั้ง จะมีการบันทึกประวัติในบันทึกภายในแพลตฟอร์มของลูกค้า

"ธุรกรรม" : คำสั่งซื้อขาย CFDs ใดๆ ที่ได้รับการดำเนินการในนามของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้

"ขนาดธุรกรรม" : ขนาดล็อตคูณด้วยจำนวนล็อตในการซื้อขาย CFDs

"สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)" : สินทรัพย์อ้างอิงใน CFDs ซึ่งอาจเป็นคู่สกุลเงิน โลหะ ฟิวเจอร์ส คอมโมดิตี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามที่บริษัทนำเสนอ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

"ตลาดอ้างอิง (Underlying Market)" : ตลาดที่เกี่ยวข้องที่มีการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงของ CFDS

"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.bullsphere.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ตามที่บริษัทอาจมีขึ้นเป็นครั้งคราว

"การประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร" : การประกาศหรือการสื่อสารใดๆ ที่ส่งไปทางอีเมลภายในแพลตฟอร์มการซื้อขาย อีเมลล์ โทรสาร ไปรษณีย์บริการจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ทางอากาศ ช่องทางติดต่อลูกค้าต่างๆ เว็บไซต์ของบริษัท รวมไปถึงพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้า

“ทำงาน” : ในกรณีสถานะที่เป็นลูกค้าแต่มีการรับสิทธิประโยชน์ผ่านการแนะนำลูกค้าหรืออื่นๆ  นิยามคำว่าทำงานดังกล่าวเป็นคำเรียกการดำเนินการลูกค้าที่กระทำการแนะนำดังกล่าวเท่านั้น  โดยความหมายดังกล่าวไม่ได้หมายถึง ทำงานเป็นลูกจ้าง หรือ ตัวแทนของบริษัท  หรือผู้รับจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัทแต่อย่างใด

“คะแนน (Point)” : ในกรณีที่บริษัทมีคะแนน (Point) ให้ลูกค้าเพื่อแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิเพื่อแลกของรางวัลตามที่แจ้ง  ไม่สามารถใช้แทนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  หากมีการยกเลิกสถานะลูกค้าหรือลูกได้ยกเลิกปิดพอร์ตหรือการใดก็ตามที่เข้าข่ายหมายความในลักษณะดังกล่าวตลอดจนลูกค้าที่ผิดข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าคะแนนดังกล่าวที่มีมาหรือคงเหลือสะสมเป็นศูนย์ทันที 

 

          เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมจึงขออธิบาย ดังนี้

ในข้อตกลงนี้ ถ้อยคำ ที่หมายถึงบุคคล ให้หมายรวมถึงบริษัท ผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท คณะบุคคลอื่นๆและนิติบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดและในทำนองเดียวกัน ให้ถ้อยคำ ที่หมายถึงบริษัท ผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท

คณะบุคคลอื่นๆ และนิติบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด หมายรวมถึง บุคคลด้วย

ย่อหน้าของหัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงมีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

ในข้อตกลงนี้ การอ้างอิงกฎหมายและ/หรือ ข้อบังคับใดๆ ย่อมหมายถึงกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของกฎหมายฉบับที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมรวบรวม หรือบังคับใช้ใหม่เป็นครั้งคราว รวมถึงหลักปฏิบัติกฎหมายรอง ระเบียบวิธี หรือคำสั่งที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นด้วย

 

การยอมรับและตรวจสอบวิเคราะห์ ในด้านสถานะลูกค้า  มีดังนี้

- เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าบริษัทอาจไม่ยอมรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นลูกค้าและไม่เปิดบัญชีของลูกค้าให้และ/หรือไม่รับเงินจากบุคคลนั้น และ/หรือไม่อนุญาตให้เริ่มกิจกรรมการซื้อขาย จนกว่าบุคคลนั้นจะกรอกใบสมัคร เปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัครดังกล่าวพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนทั้งหมดที่บริษัทอ้างขอรวมทั้งต้องผ่านการตรวจสอบภายในทั้งหมดของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน แบบทดสอบความเหมาะสม และขั้นตอนการยืนยันตัวตน) จนครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ในระหว่างการดำเนินธุรกิจร่วมกันบริษัทมีสิทธิในการขอเอกสารและ/หรือข้อมูลอื่นใดจากลูกค้าได้ทุกเมื่อตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าบริษัทขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการสอบทานธุรกิจก่อนรับลูกค้าซึ่งอาศัยอยู่ในบางประเทศ

- หากลูกค้ายอมรับเอกสารบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งระบุเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ลูกค้าจะสามารถเลือกฝากเงินเป็นจำนวนเงินและสกุลเงินใดก็ได้ซึ่งกำหนดและยอมรับโดยบริษัทตามแต่กรณี และสามารถเริ่มซื้อขายได้  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทเมื่อใดก็ตามในการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดของเงินฝาก ตลอดจนถึงระยะเวลาที่ลูกค้าต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และคำขอเฉพาะกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ยืนยันตนหรือส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินฝากกลับไปยังแหล่งที่มาของเงิน และบริษัทจะกำหนดข้อจำกัดในการใช้งานบัญชีของลูกค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดการฝากเงินเพิ่มและ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและปิดบัญชีของลูกค้าทันทีและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็น

 

การบริการ - บริษัทอาจพิจารณาให้บริการต่อไปนี้แก่ลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัท โดยที่ลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามข้อผูกมัดของสัญญานี้

1. การรับและส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าใน CFDs

2. การดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้าใน CFDs

3. ให้บริการคุ้มครองและจัดการเครื่องมือทางการเงินสำหรับบัญชีของลูกค้า(ตามที่มี) ซึ่งรวมถึง การเก็บรักษาเงินฝากและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น การบริหารเงินสดหรือหลักประกัน

4. ให้บริการสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีที่บริการนั้นเกี่ยวข้องกับบริการรับและส่งคำสั่งซื้อขายตามที่บริษัทกำหนดและในข้อตกลงนี้

 

คำแนะนำและการให้ข้อมูล : บริษัทจะไม่ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับข้อดีของธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือให้คำแนะนำด้านการลงทุนไม่ว่าในรูปแบบใด โดยลูกค้ารับทราบว่าบริการนี้ไม่รวมการให้คำแนะนำ ด้านการลงทุนใน CFDs หรือตลาดอ้างอิงลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียวและจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามวิจารณญาณของตน การขอให้บริษัทดำเนินการธุรกรรมใดๆ ก็ตามลูกค้ารับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงของธุรกรรมนั้นด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้ารับรองว่าตนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาด รวมทั้งคำแนะนำและประสบการณ์อย่างมืออาชีพมากเพียงพอในการประเมินข้อดีและความเสี่ยงของธุรกรรมใดๆ ด้วยตนเอง บริษัทไม่รับประกันความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายภายในสัญญานี้ และบริษัทไม่มีฐานะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทไม่มีหน้าที่ให้คำแนะนำใดๆ แก่ลูกค้าไม่ว่าด้านกฎหมาย ภาษี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดของลูกค้าลูกค้าควรขอคำ แนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัยว่าจะมีภาระทางภาษีใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่  ขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ ณ ที่นี้ว่ากฎหมายภาษีอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

บริษัทอาจให้ข้อมูล สื่อการเรียนรู้ข่าวสาร บทวิเคราะห์ตลาด หรือข้อมูลอื่นๆ แก่ลูกค้าเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท (หรือในจดหมายข่าว ซึ่งอาจประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือให้แก่สมาชิกผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรืออื่นๆ) โดยการให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือเป็นบริการของบริษัท หากมีการให้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว  ทั้งนี้บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันความ  เที่ยงตรง ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว หรือผลทางภาษีหรือทางกฎหมายที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยข้อมูลนี้นำเสนอเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตนเอง และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการนำเสนอชี้นำลูกค้า  แต่หากเอกสารมีข้อจำกัดว่าบุคคลใดหรือประเภทของบุคคลใดไม่ควรเป็นผู้รับเอกสารหรือเอกสารนั้นไม่ควรเผยแพร่ถึง ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่ส่งเอกสารต่อให้แก่บุคคลหรือประเภทของบุคคลนั้น   ซึ่งลูกค้าตกลงยินยอมว่าก่อนที่บริษัทจะส่งข้อมูลนั้นให้ลูกค้าบริษัทอาจดำเนินการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นบริษัทไม่รับรองเรื่องระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูล และไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับข้อ มูลดังกล่าวพร้อมกับลูกค้ารายอื่นๆ

เป็นที่เข้าใจว่าสื่อการเรียนรู้บทวิเคราะห์ตลาดข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดหาหรือนำเสนอให้

สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ตามความที่กล่าวมานี้บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้สัญญาณหรืออื่นๆ  โดยตามความที่กล่าวมาเป็นเพียงคำแนะนำและการให้ข้อมูลเท่านั้น

 

ค่าใช้จ่ายและภาษี : การให้บริการและการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายและกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายภายใต้ข้อตกลงนี้ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัท ("ค่าใช้จ่าย")ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือบนพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายภายใต้ข้อตกลง อาจมีการเรียกชำระเมื่อเปิด และ/หรือระหว่างถือสถานะ และ/หรือเมื่อปิดการดำเนินการซื้อขายดังกล่าว

เมื่อเปิดคำสั่งซื้อขาย CFDs ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของ CFDs ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

บริษัทอาจปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายได้เป็นครั้งคราวบริษัทจะส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้และลูกค้า จะสามารถยกเลิกสัญญาได้ในทันที ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือภาระภาษีหรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมเหตุสมผล บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าโดยที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดและลูกค้า สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที

ในการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจจ่ายหรือได้รับค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินไปยัง/จากบุคคลที่สามตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้บริษัทจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ดังกล่าวแก่ลูกค้าหากมีการกำหนดภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

บริษัทไม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำภาษีให้แก่ลูกค้าลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นภาษี ทำแบบแสดงรายการภาษี และรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่ต้องยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ชำระภาษีเองทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการโอนหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ

ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าอากรแสตมป์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในข้อตกลงนี้และในเอกสารใดๆ ที่อาจต้องใช้ในการดำเนินการธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้

ในบางกรณีบริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าในการดำเนินการเพื่อฝาก/ถอนเงิน ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝากหรือถอนเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของธุรกรรม ประเภทของธุรกรรม สกุลเงินในการทำธุรกรรม ระบบชำระเงิน อื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการเทรด และ/หรือสเปรด และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการซื้อขายในบัญชีผู้ดูแลสภาพคล่องจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทในส่วนข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา และ/หรือแพลตฟอร์มของลูกค้าและ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย

สำหรับบัญชี Interbank (ต่างประเทศ) บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการ ดังนี้

- ปรับราคาที่ดีที่สุดในตลาด ตามค่าคอมมิชชั่นของบริษัท

- แสดงค่าคอมมิชชั่นของคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าเปิดแยกต่างหากไว้ในช่องในแพลตฟอร์มของลูกค้า

 

การสื่อสารและการแจ้งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เรื่องแจ้งให้ทราบ คำสั่งคำขอหรือการสื่อสารอื่นใดที่บริษัทได้รับจากลูกค้าตามข้อตกลงนี้ จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ระบุไว้ด้านล่าง (หรือไปยังที่อยู่อื่นซึ่งบริษัทอาจแจ้งเป็นครั้งคราวแก่ลูกค้าเพื่อจุดประสงค์นี้) โดยทางอีเมลล์ โทรสาร ไปรษณีย์หากส่งภายในประเทศ หรือไปรษณีย์ทางอากาศหากส่งนอกประเทศ หรือโดยผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าพาณิชย์ และจะถือว่าได้ส่งเรียบร้อยแล้ว ก็เมื่อบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้รับไว้

                Bull Sphere

            ที่อยู่ : 1420/1 CDC โซน L4 ชั้น 2 ห้อง 210  แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

โทรศัพท์ : 097-972-8927 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00 – 20.00)

Line : @bullsphere.th

Email : Support@bullsphere.com

 

ในการสื่อสารกับลูกค้าบริษัทอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้ 

1. ข้อความอิเล็คทรอนิคส์หรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลล์ภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือแพลตฟอร์มของลูกค้า

2. อีเมลล์

3 โทรสาร

4 โทรศัพท์

5 ไปรษณีย์

6 ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าพาณิชย์

7 ไปรษณีย์ทางอากาศ

8 เว็บไซต์บริษัท

9 พื้นที่ส่วนบุคคล

หมายความรวมถึงอื่นๆที่เป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้า ที่สามารถใช้ติดต่อลูกค้าได้ หรือ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้

 

ซึ่งการสื่อสารใดๆ ที่ส่งไปยังลูกค้า(เอกสารประกาศข้อความยืนยัน รายการบัญชี เป็นต้น) จะถือว่าได้รับแล้วเมื่อเข้าเหตุดังนี้

- หากส่งข้อความอิเล็คทรอนิคส์หรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรืออีเมลล์ภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือแพลตฟอร์มของลูกค้าถือว่าได้รับทันทีที่ส่ง

- หากส่งทางอีเมลล์ ถือว่าได้รับทันทีหลังจากส่ง

- หากส่งทางโทรสาร เมื่อผู้ส่งได้รับรายงานการส่งจากเครื่องโทรสาร ซึ่งยืนยันว่าเครื่องโทรสารของผู้รับได้รับข้อความแล้วในระหว่างช่วงเวลาทำการของพื้นที่ปลายทาง

- หากส่งทางโทรศัพท์ เมื่อจบการสนทนาทางโทรศัพท์

- หากส่งทางไปรษณีย์กรณีลงทะเบียนหรือลงทะเบียนตอบรับให้เป็นไปตามรายงานที่ปรากฎ ในการลงทะเบียนตอบรับนั้นให้ถือว่าเมื่อมีผู้ลงชื่อรับเอกสารแล้วจะเป็นใครก็ตามก็ให้ถือว่าจัดส่งสำเร็จ แต่กรณีไม่ได้ลงทะเบียนใดๆให้ถือว่าได้รับเมื่อ 7 วันตามปฏิทินหลังการส่ง

- หากส่งทางผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ณ วันที่ลงชื่อรับเอกสาร

- หากส่งทางไปรษณีย์อากาศให้ถือว่า 5 วันทำการหลังจากวันจัดส่ง

- หากประกาศลงบนเว็บเพจหรือช่องทางโซลเชียลต่างๆของบริษัท ให้ถือว่าได้รับทันทีที่ประกาศ

- หากประกาศบนพื้นที่ส่วนบุคคลให้ถือว่าได้รับทันทีที่ประกาศ

หากประกาศตามที่ได้หมายความรวมถึงอื่นๆที่เป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้า ที่สามารถใช้ติดต่อลูกค้าได้ หรือ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้นั้นให้นำความที่ประกาศในแต่ละข้อตามเรื่องนี้ มาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

 

ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าบริษัทจะใช้รายละเอียดการติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ขณะเปิดบัญชีของลูกค้าหรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในภายหลังดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการติดต่อลูกค้า

เอกสารที่บริษัทได้รับทางโทรสารอาจถูกสแกนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่สแกนไว้นี้ถือเป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการคำสั่งที่ได้ส่งเข้ามาทางโทรสาร

การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทอาจถูกบันทึกไว้และบันทึกนั้นถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่ผู้เดียวลูกค้ายอมรับว่าบันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานชี้ขาดซึ่งไม่อาจแย้งได้ของคำสั่งซื้อขาย/คำสั่ง/คำขอหรือบทสนทนาที่บันทึกไว้

ลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงเป็นครั้งคราว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยใช้วิธีติดต่อใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ ในข้อตกลงนี้

 

ความลับข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึก : บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากลูกค้าได้โดยตรง (จากใบสมัครขอเปิดบัญชีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลหรือจากแหล่งอื่น) หรือจากบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน่วยงานตรวจสอบเครดิต หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นองค์กรภายนอก สถาบันการเงินอื่น และผู้ให้บริการข้อมูลลงทะเบียนอื่นๆ

บริษัทจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การบริหารและการปรับปรุงบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาค้นคว้าและทางสถิติ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  โดยข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องรักษาเป็นความลับ จะไม่ถือเป็นข้อมูลความลับ

ลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า(รวมถึงข้อมูลที่บันทึกไว้และเอกสารที่มีลักษณะเป็นความลับรายละเอียดบนบัตรรายละเอียดส่วนบุคคล) ในขอบเขตที่จำเป็น ในกรณีต่อไปนี้  ตามที่กฎหมายหรือศาลที่มีเขตอำนาจกำหนด  เมื่อได้รับการร้องขอจากธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม/กำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจตัดสินเหนือบริษัทหรือลูกค้าหรือบริษัทร่วม หรือหน่วยงานในอาณาเขตที่บริษัทมีลูกค้าอยู่   ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุอันน่าสงสัย หรือป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ    ให้แก่สถานที่ดำเนินการซื้อขายหรือบุคคลที่สามตามที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งหรือคำสั่งซื้อขายของลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริการ   ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบเครดิตและป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นองค์กรภายนอก และสถาบันการเงินอื่นๆ/โบรกเกอร์ เพื่อตรวจสอบเครดิต ป้องกันการฉ้อโกง ต่อต้านการฟอกเงิน ยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้อาจตรวจสอบรายละเอียดที่ลูกค้าให้ไว้เทียบกับรายการใดๆ ในฐานข้อมูล(สาธารณะหรือไม่สาธารณะ) ที่หน่วยงาน/องค์กรนั้นเข้าถึงได้   ให้แก่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพของบริษัท โดยที่ในแต่ละกรณีที่ปรึกษาผู้นั้นได้รับแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับ และปฏิบัติตามข้อผูกพัน ในการรักษาความลับนี้ด้วย  จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นที่ทำหน้าที่สร้างรักษาหรือประมวลผลฐานข้อมูล (ไม่ว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น) ให้บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการส่งอีเมลล์บริการส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมุ่งหมายเพื่อช่วยบริษัทรวบรวมจัดเก็บประมวลผล และใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือติดต่อกับลูกค้าหรือปรับปรุงการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้   จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อพัฒนาการตลาดของบริษัท ในกรณีนี้ข้อมูลที่ให้จะเป็นข้อมูลมวลรวมเท่านั้น   ให้แก่ศูนย์บริการข้อมูลวิจัยการตลาด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการสำรวจทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัท   ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทใช้สิทธิป้องกันหรือใช้สิทธิตามกฎหมายได้   ตามคำขอของลูกค้าหรือด้วยความยินยอมของลูกค้า  ให้บริษัทในเครือของบริษัท    ให้แก่ผู้สืบทอดหรือผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับโอนหรือผู้ซื้อโดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าสิบวันทำการให้แก่ลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงนี้

การตีความในหัวข้อนี้ให้ถือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เป็นส่วนหนึ่งด้วย

 

การแก้ไขเพิ่มเติม : บริษัทอาจอัปเกรดพื้นที่ส่วนบุคคลและ/หรือบัญชีของลูกค้าและ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือ ปรับปรุงบริการที่เสนอให้แก่ลูกค้าหากพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเงื่อนไขของข้อตกลงของลูกค้าเมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในวันที่ระบุไว้ในประกาศลูกค้ายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อาจมีผลบังคับใช้ในทันทีตามจำเป็นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ (ในบางกรณีอาจมีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้น  ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว)

รวมถึงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเอกสารใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง  ยกเว้นเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

การบอกเลิกข้อตกลง : คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดยการทำหนังสือบอกกล่าวถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด เช่น

หากเกิดเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

การบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่มีผลต่อภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วของทั้งสองฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่เปิดขึ้นแล้วหรือสิทธิตามกฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลง หรือธุรกรรม และการดำเนินการฝากถอนที่ทำภายใต้ข้อตกลงนี้

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้แก่บริษัท จะถือเป็นยอดที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่ต้องชำระให้บริษัท

- ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยการบอกเลิกข้อตกลงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินลงทุนของลูกค้าไปยังบริษัทลงทุนอื่น

- ผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปิดธุรกรรมใดๆ หรือการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัทในนามของลูกค้า

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการบอกเลิกข้อตกลง

- ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมการหรือการชำระหนี้สินคงค้าง

เมื่อได้ส่งหนังสือบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือเมื่อยุติข้อตกลงแล้วให้ปฏิบัติดังนี้

- ลูกค้าจะมีภาระผูกพันในการปิดสถานะที่เปิดไว้ทั้งหมด หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงแล้วบริษัทจะปิดสถานะที่ยังเปิดอยู่ด้วยราคาปัจจุบัน

- บริษัทมีสิทธิที่จะระงับมิให้ลูกค้าเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายหรืออาจจำกัดการใช้งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้น

- บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดสถานะใหม่ให้แก่ลูกค้า

- บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าและบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินทุนของลูกค้าไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปิดสถานะที่เปิดไว้ก่อนหน้าและ/หรือเพื่อชำระหนี้คงค้างของลูกค้าตามข้อตกลงนี้

เมื่อยุติข้อตกลงแล้วให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อต่อไปนี้

 • บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีใดๆ ของลูกค้าเพื่อรวมยอดเงินทั้งหมดในบัญชีนั้นของลูกค้าและหักลบกับหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระคืนให้บริษัท
 •  บริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของลูกค้า
 • บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะที่เปิดไว้ของลูกค้าที่ราคาปัจจุบัน
 • ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายของลูกค้าหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมียอดเงินที่บริษัทต้องชำระคืนแก่ลูกค้า(ภายหลังหักจำนวนเงินที่บริษัทได้พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมในแง่การชำระหนี้ในอนาคตที่ลูกค้ามีต่อบริษัท) บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวคืนแก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และจะส่งรายการเดินบัญชีแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ายอดเงินนั้นได้มาอย่างไร และสั่งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือผู้ดูแลทรัพย์สินจ่ายเงินตามจำนวนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ลูกค้าด้วยเงินดังกล่าวจะส่งคืนลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าเป็นที่เข้าใจว่าบริษัทจะดำเนินการชำระเงินไปยังบัญชีในนามของลูกค้าเท่านั้นบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระเงินไปยังบุคคลที่สาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

 

เหตุผิดสัญญา :

-  เหตุต่อไปนี้ถือเป็น "เหตุผิดสัญญา"

- บัญชีของลูกค้าไม่มีเงินเพียงพอเป็นค่ามาร์จิ้นขั้นต้นและ/หรือมาร์จิ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Margin) หรือจำนวนอื่นที่ต้องให้แก่บริษัทตามข้อตกลง

- ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ที่มีหน้าที่ต้องทำแก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผูกพันที่ลูกค้าต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนและ/หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

- ในกรณีที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ลูกค้าถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายภายใต้กฎหมายล้มละลายของประเทศ หรือกฎหมายอื่นที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลอื่นหรือในกรณีที่ลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์หนึ่งคนหรือหลายคนถูกฟ้องล้มละลาย หรือในกรณีที่เป็นลูกค้าบริษัท มีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน ผู้บังคับหลักประกัน หรือเจ้าพนักงานอื่นที่เทียบเท่าหรือในกรณีที่ลูกค้าขอนัดหมายชำระหนี้หรือขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้หรือกระบวนการอื่นใดของลูกค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น

-  ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ของลูกค้าได้เมื่อครบกำหนด

- ลูกค้า(หากเป็นลูกค้าบุคคล) เสียชีวิต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือกลายเป็นคนวิกลจริต

- เมื่อพบว่าการรับรองหรือการรับประกันใดๆ โดยลูกค้าตามข้อตกลงเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จ

- กรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทมีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของเอกสารนี้

- การดำเนินการที่ระบุไว้ในข้อตกลงของเอกสารนี้จำเป็นต้องทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กร หรือศาลผู้มีอำนาจหน้าที่

- ลูกค้าทำให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้บริษัทสุ่มเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบใดๆก็ตาม ซึ่งบริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงเช่นนั้น

- กรณีลูกค้าได้ดำเนินการ KYC โดยได้รับการอนุมัติ ผ่านกระบวนการคัดกรองดังกล่าวแล้ว  แต่หากต่อมาพบว่าไม่ได้ตัวตนของลูกค้าเองหากตรวจผมเป็นการดำเนินการในลักษณะใช้นอมินี (Nominee) หรืออื่นๆในลักษณะดังกล่าว

- กรณีลูกค้าทำกำไรจากราคาที่มีความผิดพลาดโดยไม่สุจริต เนื่องด้วยเหตุลักษณะดังนี้ ไม่เป็นไปตามราคาตลาดโลก/ความผิดพลาดของสัญญาณ  บริษัทมีสิทธิยกเลิก/ดึงรายการคำสั่ง ซื้อ/ขาย ออกรวมถึงเงินกำไรที่ได้จากการปิดคำสั่งดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดสัญญาตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

- ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลงซึ่งมีข้อกำหนดที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายของภายในประเทศหรือประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล้วเห็นว่าเกิดการละเมิดนั้น

- หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินและ/หรือการจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ก่อการร้าย และ/หรืออาชญากรรมอื่นๆ หรือในกรณีอื่นใดก็ตามที่ลูกค้าทำให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าน่าสงสัย

- กรณีที่ลูกค้าทำผิดกฏกติกามีลักษณะอาศัยช่องว่างโดยไม่สุจริต  โดยสมัครเข้าเป็นลูกค้าและถอนผิดกฎระเบียบตามบันทึกหลักเกณฑ์ความไม่สุจริตแนบที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  การในลักษณะนี้ให้หมายความรวมถึง กรณีการฝากของลูกค้าที่ต้องรอตรวจสอบอนุมัติตามปกติ แต่มีการทำการยกเลิกและทำรายการใหม่มากกว่า 1 ครั้ง หากเป็นเหตุพอร์ตแตกจากการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าการยกเลิกการฝากลักษณะนี้โดยลูกค้าเป็นโมฆะทันที  และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

- กรณีลูกค้าทำผิดกฎกติกาต่างๆ ซึ่งลูกค้าแอบอ้างระดมทุน หลอกลวงโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรืออื่นๆ เอาบริษัทไปแอบอ้าง ฉ้อโกง ประพฤติผิดข้ามสาย แย่งสาย ปฏิบัติงานหรือทำงานหรือลักษณะเข้าข่ายของบริษัทหรือกิจการอื่นๆซึ่งเป็นกิจการเดียวกันที่มีการให้ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ลูกค้าหรือสมาชิกแบบเดียวกัน

- หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทจะใช้อำนาจดุลยพินิจอันเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่ง

ข้อต่อไปนี้ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า

 • ระงับบัญชีของลูกค้าและ/หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่นชั่วคราว ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าลูกค้ารายนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสงสัย จนกว่าบริษัทจะตัดสินได้ว่าเกิดเหตุผิดสัญญาหรือไม่ ในกรณีที่มีการตรวจสอบเหตุผิดสัญญา บริษัทอาจขอเอกสารต่างๆ จากลูกค้าและลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเพื่อส่งให้บริษัท
 • บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีใดๆ ของลูกค้าเพื่อรวมยอดเงินทั้งหมดในบัญชีนั้นของลูกค้าและหักลบกับหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระคืนให้บริษัท
 • บริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของลูกค้า
 • บริษัทมีสิทธิไม่คืนเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายลูกค้า
 • บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินใดๆ
 • บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะที่เปิดไว้ของลูกค้าที่ราคาปัจจุบัน
 •  ยุติข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • ทั้งนี้หากบริษัทได้ยกเลิกสัญญาตามเหตุที่กล่าวมาก่อนนี้  หมายความรวมถึงการระงับบัญชีด้วย  หากการดำเนินการดังกล่าวมีผลทำให้เกิดภาวะกำไรหรือขาดทุนกับลูกค้า  ถือว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

 

เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัยรวมถึงเหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย โดยไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้ให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยด้วย ดังนี้  การกระทำของรัฐบาลการเกิดสงครามหรือความเป็นปฏิปักษ์ภัยสงครามการก่อการร้ายภาวะฉุกเฉินระดับชาติ การจลาจลการก่อความไม่สงบการก่อวินาศกรรม การเรียกร้องภัยพิบัติสากล หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นเหตุให้ไม่สามารถรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาด ซึ่งมีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินบนแพลตฟอร์มการซื้อขายได้   ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ พายุเฮอริเคน พายุไต้ฝุ่นอุบัติเหตุพายุน้ำท่วม เพลิงไหม้ โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้    ข้อพิพาทแรงงานและการปิดงานซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท   การระงับการซื้อขายในตลาดอ้างอิง หรือการกำหนดราคาต่ำสุดหรือสูงสุดสำหรับการซื้อขายในตลาด การสั่งห้ามทำ กิจกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เว้นแต่บริษัทเป็นผู้สั่งห้ามเอง) การตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองขององค์กรที่กำกับดูแลตนเอง การตัดสินใจของหน่วยงานปกครองของแพลตฟอร์มการซื้อขาย    การระงับบริการทางการเงินชั่วคราวซึ่งประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม หรือการกระทำหรือกฎข้อบังคับอื่นใดของหน่วยงานหรือองค์กรกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรนานาชาติ   การชำรุดเสียหาย การหยุดทำงาน หรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายและสายการสื่อสาร (ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือการกระทำ โดยตั้งใจของบริษัท) และการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS attack)   เหตุการณ์การกระทำหรือสถานการณ์ใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบหรือดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้    การระงับ การเลิกกิจการ การปิดตลาด หรือการเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่ได้รับราคาหรือการตั้งข้อจำกัด หรือเงื่อนไขพิเศษหรือเงื่อนไขที่ไม่ปกติในการซื้อขายในตลาดหรือในขั้นตอนที่บริษัทจะได้รับราคา    การเกิดความเคลื่อนไหวที่มากเกินไปในระดับราคาของธุรกรรมใดๆ และ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงหรือตลาดอ้างอิง หรือการคาดการณ์ของบริษัท (โดยมีเหตุอันสมควร) ในการเกิดความเคลื่อนไหวดังกล่าว   ความไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   โบรกเกอร์ตัวกลางสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการสภาพคล่อง ตัวแทนหรือประธานบริษัท ผู้ดูแลรักษาหลักทรัพย์ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินผู้ค้าบริษัทรับแลกเปลี่ยนสำนักงานหักบัญชีองค์กรกำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง  หมายความรวมถึงกรณีช่องสัญญาณที่ได้รับสัญญาณมีปัญหาทำให้การแสดงรายการราคาไม่ตรงกับความจริง

 

หากบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น บริษัทอาจดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ หรือทุกข้อต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โดยการดำเนินการนั้นไม่กระทบถึงสิทธิอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้)

1. เพิ่มข้อกำหนดของมาร์จิ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ปิดสถานะใดสถานะหนึ่งหรือทุกสถานะที่เปิดอยู่ด้วยราคาที่บริษัทพิจารณาโดยเจตนาบริสุทธิ์แล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

3. ปฎิเสธการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า

4. ระงับหรือแก้ไขการบังคับใช้เ งื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อของข้อตกลงนี้ เมื่อเหตุสุดวิสัยนั้นเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น

5. การเพิ่มสเปรด

6. ลดเลเวอเรจ

7. ปิดแพลตฟอร์มในกรณีที่เกิดการทำงานผิดพลาดเพื่อบำรุงรักษาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย

8. ระงับการใช้บัญชีของลูกค้า

9. ยกเลิกคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า

10. ปฏิเสธคำขอฝากเงิน หรือ ถอนเงิน

11. ดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมตามสมควรในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของบริษัทลูกค้าและลูกค้ารายอื่น

 

ทั้งนี้เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถ การชะงัก หรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความไม่สามารถ การชะงัก หรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย : ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม บทวิเคราะห์หรือการวิจัยตลาดแก่ลูกค้า (หรือในจดหมายข่าว ซึ่งอาจประกาศไว้บนเว็บไซต์ หรือให้บริการแก่สมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรืออื่นๆ) ซึ่งมิใช่การกระทำโดยทุจริตหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท  บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดของข้อมูลใดที่ให้ไว้ภายใต้สิทธิของบริษัทที่จะยกเลิกหรือปิดธุรกรรมใดๆ ในสถานการณ์เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นจะยังคงมีผลและผูกพันต่อทั้งบริษัทและลูกค้าในทุกๆ ด้าน  นอกจากนี้บริษัทไม่มีนโยบายการให้สัญญาณใดๆอีกทั้งการให้สัญญาณถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ และละเมิดกฎของบริษัท  หากมีการแอบอ้างกระทำการดังกล่าวบริษัทสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เหตุต่อไปนี้ ซึ่งไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวใดๆ ในการทำงานของแพลตฟอร์มการซื้อขาย   ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าในแพลตฟอร์มของลูกค้าการอัปเดตแพลตฟอร์มของลูกค้าไม่เรียบร้อยความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากแพลตฟอร์มของลูกค้า ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแพลตฟอร์มของลูกค้า การทำคำสั่งและยกเลิกติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้งของลูกค้า ข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อใดๆ จากฝั่งลูกค้า  คำสั่งซื้อขายทุกคำสั่งที่เปิดขึ้นด้วยข้อมูลเข้าถึงของลูกค้า   บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย    การกระทำ การละเว้นการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลที่สาม   ความสามารถในการชำระหนี้ การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของบุคคลที่สามที่อ้างถึงตามข้อตกลงฉบับนี้  หากสถานการณ์เป็นที่เข้าใจว่ากำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายจะถูกฝากเข้าหรือถอนออกจากบัญชีของลูกค้าเมื่อปิดธุรกรรมตามข้อ ข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้น     บุคคลใดก็ตามที่ได้รับข้อมูลเข้าถึงของลูกค้าซึ่งบริษัทได้ออกให้แก่ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรายงานให้บริษัททราบเรื่องการใช้ข้อมูลเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง   การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการเข้าถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ใช้เข้าถึงบัญชี เมื่อมีการส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายหรือบุคคลอื่น โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารผ่านเครือข่ายอื่นๆ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด   การกระทำหรือการดำเนินการแทนของตัวแทน   การเกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   การเกิดราคาคลาดเคลื่อน (Slippage)   ความเสี่ยงและคำเตือนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน " บนเว็บไซต์ของบริษัท เกิดขึ้นจริง   การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี   ลูกค้าใช้ Trailing Stop และ/หรือระบบเทรดอัตโนมัติ (EA)   ลูกค้าอาศัยคำสั่ง Stop Loss   การกระทำคำสั่งซื้อขาย คำสั่งธุรกรรมที่ลูกค้าลงนามภายใต้ข้อตกลงนี้

หากบริษัททำให้เกิดค่าใช้จ่าย ความเสียหายหนี้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือเป็นผลจากการดำเนินตามข้อตกลงนี้ และ/หรือเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายใดๆ เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายและเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ในการจ่ายค่าเสียหาย ให้แก่บริษัทสำหรับเหตุดังกล่าว

แต่กรณีที่ลูกค้าทำกำไรโดยทุจริตอันเกิดจากเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้  หากบริษัทได้สำคัญผิดโอนกำไรไม่สุจริตดังกล่าวแก่ลูกค้า การสำคัญผิดดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัทยอมรับในความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อบริษัทตรวจพบลูกค้ามีหน้าที่ต้องคืนเงินกำไรอันมิควรได้แก่บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง  หากลูกค้าไม่คืนเงินดังกล่าวบริษัทมีสิทธิเรียกคืนและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหากเกิดความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียกำ ไร การสูญเสียโอกาส (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดในภายหลัง) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าอาจต้องจ่ายโดยเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้  

 

การรับรองและการรับประกัน  โดยลูกค้ารับรองและรับประกันต่อบริษัทดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทในใบสมัครขอเปิดบัญชีและเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น เป็นความจริงถูกต้อง และครบถ้วนและเอกสารที่ลูกค้าส่งให้บริษัทเป็นเอกสารจริงที่ยังใช้ได้ตามกฎหมาย และลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ   ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจทั้งหมดและรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า ) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน" "การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า " "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัส"รวมทั้ง "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" หากเกี่ยวข้อง   ลูกค้าเป็นผู้มีอำนาจที่ถูกต้องที่จะลงนามในข้อตกลงออกคำสั่งซื้อขายคำสั่ง และคำร้อง และปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงลูกค้าเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองและมิใช่ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับมอบหมาย หรือผู้ปกครองซึ่งกระทำการในนามของบุคคลอื่น ลูกค้าอาจกระทำ การในนามของบุคคลอื่นได้เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ และบริษัทได้รับเอกสารทั้งหมดที่บริษัทต้องการเพื่อวัตถุประสงค์นี้   ลูกค้าบุคคลคือบุคคลที่ได้กรอกใบสมัครขอเปิดบัญชี หรือหากเป็นลูกค้าในนามบริษัท คือผู้ที่กรอกใบสมัครขอเปิดบัญชีในนามของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนบริษัท  การกระทำทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือกฎที่บังคับใช้กับลูกค้าหรือเขตอำนาจศาลที่ลูกค้ามีถิ่นพำนักอยู่หรือข้อตกลงใดๆ ที่ลูกค้าผูกพันหรือกระทบถึงทรัพย์สินหรือเงินทุนใดๆ ของลูกค้า   ลูกค้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครขอเปิดบัญชีหากลูกค้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และจะแจ้งให้บริษัททราบต่อไป หากลูกค้ากลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ณ เวลาใดก็ตามภายในระยะเวลาของข้อตกลงนี้   เงินทุนของลูกค้ามิใช่เงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ มิได้ใช้หรือจงใจนำไปใช้เพื่อสนับสนุนผู้ก่อการร้าย   เงินทุนของลูกค้าปราศจากสิทธิยึดหน่วงค่าธรรมเนียม การมัดจำ หรือภาระผูกพันอื่นๆ   ลูกค้าเลือกประเภทของบริการและเครื่องมือทางการเงินใดๆ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินโดยรวมของตนแล้วเห็นว่าเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว  สัญชาติหรือศาสนาของลูกค้าไม่เป็นข้อจำกัดในการดำเนินการคำสั่งของลูกค้าในตลาดหรือเครื่องมือทางการเงินใด   ลูกค้าจะพิจารณาข้อมูลใดๆ ในสื่อโฆษณาของบริษัท เฉพาะเมื่อบริการหรือโปรโมชั่นที่โฆษณามีคำอธิบายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น  ลูกค้ามีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ลูกค้าได้ดำเนินการให้ความยินยอมในแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยอ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว

 

การรับทราบความเสี่ยงและความยินยอมของลูกค้า  ลูกค้ารับทราบและยอมรับข้อความต่อไปนี้โดยไม่มีข้อสงสัย ดังนี้ การซื้อขาย CFDs อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและลูกค้ามีความเสี่ยงมากที่จะขาดทุนและเสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อขาย CFDs หรือ ไบนารี่ ออปชั่น และลูกค้ายอมรับและยืนยันว่ายินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้ ความเสียหายอาจรวมถึงการสูญเสียเงินทั้งหมดและค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมใดๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรักษาสถานะที่เปิดไว้    CFDs มีความเสี่ยงสูง อัตราทดหรือเลเวอเรจที่ได้จาก CFDs เท่ากับว่าเงินฝากหรือเงินที่วางไว้จำนวนไม่มากอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้มากพอๆ กับกำไร ซึ่งยังหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาไม่มากนักอาจนำ ไปสู่ความแตกต่างของมูลค่าที่มากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบเป็นสัดส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ลงทุนได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ   ธุรกรรม CFDs มีหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและลูกค้าควรตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะในเรื่องข้อกำหนดมาร์จิ้น   การซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยง   ความเสี่ยงและคำเตือนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน" ลูกค้าได้รับทราบแล้วจากบริษัท

ลูกค้าจึงยอมรับและเข้าใจว่าลูกค้าไม่มีสิทธิส่งมอบหรือไม่จำเป็นต้องส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงของ CFDs และไม่มีกรรมสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดในสินทรัพย์อ้างอิงนั้น   โดยจะไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากเงินที่บริษัทเก็บไว้ในบัญชีของลูกค้า   เมื่อทำการซื้อขาย CFDs ลูกค้าจะซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง   และการซื้อขายนั้นไม่เกิดขึ้นในตลาดที่มีการควบคุม แต่เป็นการซื้อขายกันเองนอกระบบ

ตลาด (Over-The-Counter: OTC)

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเสนอเนื้อหาของข้อตกลงนี้ผ่านทางเว็บไซต์และอื่นๆ

ลูกค้ายืนยันว่าตนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นประจำและยินยอมให้บริษัทให้ข้อมูลแก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ข้อตกลงนี้นโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุน โดยการประกาศข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์และอื่นๆ

 

กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ : ข้อขัดแย้งและข้อถกเถียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการตัดสินในศาลภายในประเทศ  โดยข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ที่ขัดแย้งกัน ในการให้บริการลูกค้าบริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของตลาดที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้้งหมด

ธุรกรรมทั้งหมดในนามของลูกค้าจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้บริษัทมีสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้มาตรการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นมาตรการใดๆ ที่บริษัทอาจใช้และกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้จะมีผลผูกพันลูกค้า

ลูกค้าอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร "กระบวนการร้องเรียนของลูกค้า" ที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์

 

การเป็นโมฆะ  หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดชี้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือผิดกฎหมายหรือขัดกับระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายของตลาดอ้างอิงหรือผู้ควบคุมใด ให้ถือว่าส่วนนั้นถูกแยกออกจากข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่ต้นและข้อตกลงนี้จะตีความและบังคับใช้ได้เสมือนว่าไม่มีส่วนที่ถูกแยกออกนั้นและความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้ หรือความชอบด้วยกฎหมายหรือความถูกต้องสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 

การไม่ใช้สิทธิ : การที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขบรรเทาเหตุฝ่าฝืนหรือยืนยันการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการที่บริษัทไม่ใช้สิทธิหรือวิธีการแก้ไขใดๆ ที่บริษัทมีสิทธิทำได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิโดยนัย

 

การโอนสิทธิ : บริษัทอาจขาย โอน โอนสิทธิ หรือแปลงหนี้ไปให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิทธิ ผลประโยชน์ หรือภาระผูกพันใดๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หรือการดำเนินการตามข้อตกลงทั้งหมด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการทั้งนี้อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่แต่ไม่จำกัดเพียงการควบรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลที่สาม การปรับโครงสร้างของบริษัท การเลิกกิจการของบริษัทในอนาคต หรือการขายหรือหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทให้แก่บุคคลที่สาม

โดยเป็นที่ตกลงและเข้าใจว่าในกรณีที่มีการถ่ายโอน โอนสิทธิ หรือแปลงหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้างต้นบริษัทมีสิทธิที่จะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่บันทึก ข้อความหรือจดหมายที่ส่งระหว่างกัน เอกสารตรวจสอบสถานะและเอกสารยืนยันตัวตนของลูกค้าไฟล์และบันทึกต่างๆ ประวัติการซื้อขายของลูกค้า ) และโอนบัญชีของลูกค้า และเงินของลูกค้าตามที่จำเป็นโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ส่วนสิทธิและภาระผูกพันของลูกค้าลูกค้าไม่สามารถโอน โอนสิทธิ คิดค่าใช้จ่าย หรือแปลงหนี้ หรืออ้างสิทธิอื่นที่จะทำการเช่นนั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 

ภาษา : ภาษาทางการของบริษัทคือภาษาไทยและอังกฤษ ลูกค้าควรอ่านและอ้างอิงเว็บไซต์หลักเสมอเพื่อรับทราบข้อมูลและเรื่องที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท ข้อความแปลหรือ ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันบริษัทหรือ ผลทางกฎหมายใดๆ บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลนั้น

 

ผู้แนะนำ  ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการแนะนำ ให้รู้จักบริษัทผ่านทางบุคคลที่สาม ("ผู้แนะนำ ") ลูกค้า รับทราบว่าบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือการเป็นตัวแทนของผู้แนะนำ และข้อตกลงอื่นใดระหว่างลูกค้ากับผู้แนะนำ ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ของลูกค้ากับผู้แนะนำ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทอาจมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้แนะนำ

 

การยืนยันตัวตน : เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนก่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายดังต่อไปนี้   เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคล   เปลี่ยนประเภทความปลอดภัย  กู้คืนรหัสผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล  เปลี่ยนเอเจนท์พื้นที่ส่วนบุคคล   ถอนเงิน   เปลี่ยนรหัสผ่านการซื้อขาย  เปลี่ยนรหัสผ่านนักลงทุน

ช่องทางการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่บริษัทใช้ (เช่น อีเมลล์หรือ sms) และวิธีการยืนยันตัวตนของลูกค้าจะต้องดำเนินการตาม "นโยบายประกอบธุรกิจ" ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิที่จะระงับการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขาย หากข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้าใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง จนกว่าลูกค้าจะส่งข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

 

การแปลงสกุลเงิน  บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือควรต้องทำ เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าด้วยสกุลเงินของบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้า ฝากเงินเข้าบัญชีด้วยสกุลเงินที่ต่างจากสกุลเงินของบัญชีลูกค้า ) หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อทำธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อขายใดๆ บริษัทจะแปลงสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทเลือกโดยคำนึงถึงอัตราตลาดปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินให้แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมแก่คนกลาง และอื่นๆ โดยจะเรียกเก็บจากลูกค้า และรับจากบัญชีของลูกค้าหรือหักจากเงินที่ฝากเข้า  ทั้งนี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ที่เกิดจากธุรกรรมหรือการใช้สิทธิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมายอื่นใด

 

หมวดเบ็ดเตล็ด : หมายความถึงเรื่องต่างๆดังนี้ การใช้สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิหรือการเยียวยาอื่นที่บริษัทมีตามกฎหมายหรือตามความถูกต้อง    หากลูกค้าประกอบด้วยบุคคลสองคนขึ้นไปลูกค้ามีความรับผิดและภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ร่วมกันและแทนกัน คำเตือนหรือประกาศใดๆ ที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะลูกค้าจะถือว่าได้ให้แก่บุคคลทุกคนที่อยู่ในคณะลูกค้าคำสั่งใดๆ ที่ออกจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะลูกค้าจะถือว่าออกจากบุคคลทุกคนในคณะลูกค้า    หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะลูกค้าเสียชีวิตหรือมีความบกพร่องทางจิต เงินทุนทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และตามคำสั่งของผู้รอดชีวิต และภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อบริษัทจะต้องเป็นของผู้รอดชีวิตดังกล่าว

 

หมวด เงินของลูกค้าและบัญชีของลูกค้า

เงินของลูกค้า : บริษัทไม่มีหน้าที่ให้ผลกำ ไรหรือดอกเบี้ยแก่เงินของลูกค้า (นอกเหนือจากกำไรที่ได้จากธุรกรรมการซื้อขายในบัญชีของลูกค้า ภายใต้ข้อตกลงนี้) และลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยใดๆ   บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้าด้วยวิธีการฝากแบบข้ามคืนและอาจได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากนั้น    บริษัทอาจถือเงินของลูกค้าและเงินของลูกค้ารายอื่นไว้ในบัญชีเดียวกัน (บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ)   บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม (ซึ่งได้แก่ คนกลาง ธนาคาร ตลาด บริษัทตัวแทนการชำระเงินสำนักงานหักบัญชี หรือคู่สัญญาที่ซื้อขายกันนอกตลาด หรือผู้ให้บริการชำระเงิน) ผู้ซึ่งอาจมีสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิในการหักลบกลบหนี้ของเงินนั้น   เงินของลูกค้าอาจถูกเก็บรักษาในนามของลูกค้าโดยบุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ ข้างต้นซึ่งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศ  ระบอบการปกครองและระบอบกฎหมายที่ใช้กับบุคคลเหล่านี้ที่อยู่นอกประเทศ อาจแตกต่างจากผู้ที่อยู่ในประเทศ และในกรณีที่บุคคลนั้นถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีสถานะอื่นที่เทียบเท่ากันเงินของลูกค้าอาจได้รับการจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่จะใช้หากเงินนั้นอยู่ในประเทศหรือหากเงินนั้นได้รับการรักษาโดยบริษัทโดยตรง   บุคคลที่สามที่บริษัทจะโอนเงินไปให้อาจถือเงินไว้ในบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ และอาจไม่สามารถแยกเงินของลูกค้า ออกจากเงินของบุคคลอื่นหรือเงินของบุคคลที่สามได้ในกรณีที่บุคคลที่สามล้มละลายหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายที่คล้ายกัน บริษัทอาจยื่นคำ ขอรับชำระหนี้ไม่มีประกันแก่บุคคลที่สามในนามของลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงที่ว่าเงินที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สามอาจไม่เพียงพอต่อการชำระให้แก่ลูกค้าบริษัทไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น   เป็นที่เข้าใจว่ากำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายจะถูกฝากเข้าหรือถอนออกจากบัญชีของลูกค้าเมื่อปิดธุรกรรมนั้น  ด้านการโอนเงินของลูกค้าใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบและโอนเงินให้แก่ลูกค้า  หากมีการยกเลิกและทำรายการใหม่ให้ถือว่าคำสั่งเป็นการรอเข้าคิวใหม่ ต้องนับเวลาการตรวจสอบใหม่  หากทำการยกเลิกและทำรายการใหม่มากกว่า 1 ครั้งให้ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริต  ถือว่าเป็นเหตุในการผิดสัญญา

 

สิทธิยึดหน่วง : บริษัทเป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงในเงินทุนทั้งหมดที่บริษัทหรือบริษัทร่วมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือไว้ในนามของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนสิทธิตามสิทธิยึดหน่วงนี้อาจขยายเวลาและบังคับใช้เพื่อให้ครอบคลุมการเรียกร้องที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ที่มาจากกฎหมายที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่ต้อง ปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ใช้บริการ/ผู้ให้บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

 

การหักกลบลบหนี้ : หากยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระเท่ากับยอดรวมที่บริษัทต้องชำระ (ในการคำนวณยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ให้บริการ/ผู้ให้บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)ให้ภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายหักล้างกันและยกเลิก ซึ่งกันโดยอัตโนมัติ

หากยอดรวมที่ฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ (ในการคำนวณยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ให้บริการ/ผู้ให้บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้)มากเกินกว่ายอดรวมที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระให้ให้ฝ่ายที่มียอดรวมต้องชำระมากกว่าชำระส่วนต่างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และถือว่าภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายหักล้างกันและยกเลิกซึ่งกันโดยอัตโนมัติ

บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีทั้งหมดหรือบัญชีใดๆของลูกค้าที่เปิดอยู่ในชื่อลูกค้า และรวมยอดเงินในบัญชีดังกล่าวเพื่อหักกลบลบหนี้ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา

 

บัญชีของลูกค้า : เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย CFDs บริษัทจะเปิดบัญชีของลูกค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งบัญชีนั้นจะใช้ได้เมื่อลูกค้าฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำ เข้าบัญชีตามที่บริษัทกำหนด เงินฝากขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว เงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำ อาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชีของลูกค้าข้อมูลนี้จะระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา

บริษัทอาจเสนอบัญชีประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะและข้อกำหนดแตกต่างกันและใช้วิธีการดำเนินการแตกต่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีประเภทต่างๆ ระบุไว้บนเว็บไซต์

 

การระงับบัญชีของลูกค้าชั่วคราว : บริษัทอาจระงับบัญชีของลูกค้าชั่วคราวด้วยเหตุผลอันสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาของลูกค้า ตามข้อตกลง ของเอกสารนี้ และในช่วงเวลาอันเหมาะสมที่บริษัทต้องใช้ในการตรวจสอบว่าเกิดเหตุผิดสัญญาหรือไม่

- หลังจากที่ลูกค้าร้องขอให้ระงับการใช้งานบัญชีของลูกค้าชั่วคราวตามข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้

- บริษัทได้รับแจ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจได้รับข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของลูกค้า

- บริษัทได้รับแจ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าอาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการดำเนินการที่

น่าสงสัยของลูกค้า ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้และนโยบายประกอบธุรกิจ

- เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยและภายในระยะเวลาที่เหตุดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่

- ข้อผิดพลาดในคำขอโอนเงินไปยังบัญชีอื่นเกิดขึ้นโดยลูกค้า และส่งผลให้บริษัททำ การฝากเงินในบัญชีซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง

โดยกรณีไม่กระทบถึงสิทธิข้ออื่นๆ ของบริษัท ให้ยกเลิกการระงับบัญชีของลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อบริษัทตัดสินว่ามิได้เกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น ซึ่งบัญชีของลูกค้า ถูกระงับชั่วคราวตามความในหมวดนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 • เมื่อลูกค้าร้องขอบริษัทให้ยกเลิกการระงับบัญชีลูกค้าตามความในหมวดนี้ส่วนท้าย ซึ่งบัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวตามความของหมวดนี้
 • เมื่อบริษัทตัดสินเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเข้าถึงแล้วและ/หรือบริษัทออกข้อมูลเข้าถึงใหม่ให้แก่ลูกค้าแล้วซึ่งบัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวตามความหมวดนี้
 • เมื่อบริษัทตัดสินว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหรือการดำเนินการที่น่าสงสัยที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และนโยบายประกอบธุรกิจ ซึ่งบัญชีของลูกค้า ถูกระงับชั่วคราวตามหมวดนี้
 • เมื่อสิ้นสุดการเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งบัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวตามหมวดนี้

ในระหว่างที่บัญชีของลูกค้าถูกระงับ บริษัทจะตรวจสอบสถานการณ์ และตัดสินใจว่าควรเปิดใช้บัญชีของลูกค้าอีกครั้งหรือปิดบัญชีของลูกค้า

นอกจากนี้การระงับดังกล่าวหากเกิดความเสียหายถึงลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำไรหรือขาดทุนของลูกค้าตลอดจนการที่ได้ดำเนินการอื่นใดอันทำให้เกิดการระงับบัญชีนี้  เนื่องจากเป็นมาตราการเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

ในกรณีที่มีการปิดบัญชีของลูกค้าบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเงินไว้เป็นจำนวนตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นเวลานานเท่าที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม ภายใต้สิทธิยึดหน่วงที่ระบุไว้ได้ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายหรือคำขอที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มาจากกฎหมายที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ใช้บริการ/ผู้ให้บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงินรวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

เพื่อให้บริษัทสามารถยกเลิกการระงับบัญชีของลูกค้าซึ่งถูกระงับตามคำขอของลูกค้า  ลูกค้าต้องส่งอีเมลล์ไปที่ support@bullsphere.com และ/หรือโทรศัพท์ติดต่อบริษัทเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับบัญชี บริษัทจะยกเลิกการระงับบัญชีของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว(ทั้งนี้บริษัทอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาที่อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในบางกรณี)

 

บัญชีของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานและไม่มีการเคลื่อนไหว  หากใน 90 วันตามปฏิทินไม่มีกิจกรรมการซื้อขายหรือการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขายหรือไม่มี ORDER ค้าง (รวมถึงการดำเนินการของตัวแทน) ในบัญชีของลูกค้าที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 10 ดอลลาร์ (หรือจำนวนที่เท่ากันแล้วแต่สกุลเงินในข้อตกลงของลูกค้า) บัญชีนั้นจะถูกเก็บถาวร   โดยเมื่อบัญชีของลูกค้าถูกเก็บถาวร การซื้อขายทั้งหมดในบัญชีจะถูกเก็บถาวรด้วยและไม่สามารถกู้คืนได้อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าร้องขอบริษัทสามารถให้ประวัติของบัญชีที่ขอได้   หากลูกค้ามีรายการซื้อขายที่มีอายุมากกว่า 35 วันตามปฏิทิน รายการซื้อขายทั้งหมดนั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกันและย้ายออกไปเก็บ โดยยอดรวมของการซื้อขายทั้งหมดนี้จะเครดิตเข้าบัญชีของลูกค้า   หากบัญชีของลูกค้า ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 120 วัน  บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีของลูกค้าและให้สถานะเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว  หากไม่ขัดต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือภายในข้อตกลง บัญชีที่ถูกจัดเก็บเนื่องด้วยเหตุภายในข้อตกลงของลูกค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถกู้คืนได้ตามคำขอของลูกค้า เงินในบัญชีที่ถูกจัดเก็บนั้นจะยังคงเป็นเงินของลูกค้า และบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บบันทึกรายการและส่งเงินดังกล่าวคืนแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอเมื่อใดก็ได้  ตามความที่กล่าวมานั้นจะมีผลกับบัญชี MT4 , MT5 / CTrader เท่านั้น

โดยไม่กระทบถึงข้อที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นหากไม่มีการซื้อขายและ/หรือการดำ เนินการที่ไม่ใช่การซื้อขาย (รวมถึงการดำเนินการของเอเจนท์) ในช่วงเวลาที่กำหนดตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท อาจมีการใช้ข้อจำกัดบนพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือบัญชีการซื้อขาย ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามคำขอของบริษัทเกี่ยวกับเอกสารและ/หรือข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลและ/หรือบัญชีการซื้อขาย เพื่ออธิบายความให้ชัดเจน ข้อจำกัดข้างต้นนี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิในการถอนเงินของลูกค้า

 

การฝากเงินเข้าและการถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า  ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินในบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ในระยะเวลาของข้อตกลงนี้ โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีในพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว สามารถดูข้อกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมการถอนเงินได้ในพื้นที่ส่วนบุคคล บริษัทไม่รับการฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าโดยบุคคลที่สามหรือผู้ฝากที่ไม่ระบุชื่อ   ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินหนึ่ง ลูกค้าจะใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันในการถอนเงินเว้นแต่ว่าจะมีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของของบริษัท หากมีการใช้วิธีชำระเงินหลายวิธีการคำนวณจะต้องเป็นไปตามสัดส่วน บริษัทจะตั้งข้อกำหนดและลำดับที่ต้องปฏิบัติตามในการถอนเงิน   โดยบริษัทมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือเอกสารจากลูกค้าเพื่อยืนยันต้นทางและ/หรือแหล่งที่มาของเงินที่ฝากไว้ในบัญชีของลูกค้าได้ทุกเมื่อบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินของลูกค้าหากบริษัทไม่เชื่อมั่นถึงข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ลูกค้าส่งให้กับบริษัทและ/หรือบริษัทได้รับ    บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการฝากเงินของลูกค้าหากลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการโอนเงินที่ระบุไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคล   บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการฝากและการถอนเงินในกรณีที่อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลยืนยันตัวตนข้อมูลยืนยันที่อยู่ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าส่งให้กับบริษัทและ/หรือบริษัทได้รับ ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนโดยบริษัท หรือไม่เป็นปัจจุบัน   เมื่อลูกค้าทำ การฝากเงิน บริษัทจะนำยอดเงินตามที่ได้รับมาจริงเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการฝากใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 24 ชั่วโมง  หลังจากที่ได้ส่งหลักฐานและเงินนั้นเข้าบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว   หากเงินที่ลูกค้าโอนมาไม่ได้ถูกฝากเข้าบัญชีของลูกค้าในเวลาที่ควร ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบและขอให้บริษัททำการตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงินลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบนั้น โดยหักออกจากบัญชีของลูกค้าหรือจ่ายโดยตรงกับบุคคลที่สามที่ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารและใบรับรองที่จำเป็นให้แก่บริษัท   

บริษัทจะดำเนินการถอนเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับคำขอถอนเงินที่ลูกค้ายื่นผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล   เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งขอถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าบริษัทจะต้องดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวไม่ให้ล่าช้าเกินควร และหากเป็นไปได้ไม่ควรล่าช้ากว่า 1 วันทำการ (24 ชั่วโมง) หากคำขอถอนเงินนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้  คำสั่งขอถอนเงินนั้นระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด   คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีต้นทางซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าหรือหากเป็นกรณีที่เป็นคำสั่งถอนเงินเนื่องจากเกิดสถานการณ์ขัดแย้งให้โอนเงินนั้นกลับไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า (เมื่อมีการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)   บัญชีที่จะรับโอนต้องเป็นบัญชีของลูกค้า  ในขณะที่จะโอนเงิน ลูกค้ามีเงินอยู่ในบัญชีของลูกค้า   ไม่มีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถทำการถอนเงินได้ ลูกค้าได้ปฏิบัติตามคำขอของบริษัทในการยืนยันตัวตน (KYC) และอื่นๆ อย่างครบถ้วน

โดยเป็นที่ยอมรับและเข้าใจว่าการถอนเงินจะดำเนินการให้แก่ลูกค้าได้เท่านั้น บริษัทจะไม่ถอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สามและ/หรือบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอถอนเงินลูกค้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายอื่นได้ในกรณีที่บัญชีซื้อขายนั้นรองรับวิธีการฝาก/ถอนเงินที่ใช้การโอนเงินภายในจะทำได้ระหว่างบัญชีประเภทเดียวกันเท่านั้น หรือระหว่างบัญชีคนละประเภท หากจำนวนเงินที่โอนมากกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ที่กำหนดของลูกค้าที่ขอให้โอนเงินด้วยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และบริษัทมีสิทธิเสนอวิธีการอื่น

ลูกค้าอาจต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด และบริษัทจะตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากเงินในบัญชีของลูกค้า

ในกรณีที่มีการปิดบัญชีของลูกค้ายอดเงินในบัญชีจะถูกถอนออกและจ่ายคืนไปยังบัญชีที่ฝากเข้าตามสัดส่วนที่ได้ฝากเข้า

ในกรณีที่มีการใช้บัตรธนาคารและ/หรือบัญชีธนาคาร และ/หรือวิธีการฝากเงินอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะถือเป็นกรณียกเว้นสำหรับข้อที่กล่าวมาข้างต้นในกรณีที่มีการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายบริษัทอาจคืนเงินยอดบาลานซ์ตามที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมหากเกิดการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายอาจมีการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังธนาคารและ/หรือสถาบันเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทความปลอดภัยบริษัทขอสงวนสิทธิให้ถอนเงินได้หลังผ่านไป 3 วันทำการนับจากเวลาที่ได้ทำการเปลี่ยนประเภทความปลอดภัย

โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือในข้อตกลงของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรธนาคารเป็นวิธีการฝากเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินจำกัดสำหรับการถอนเงินในระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินจำกัดของการถอนเงิน และขั้นตอนการถอนเงินดังกล่าว โปรดดูที่พื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะดำเนินการส่งเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงิน

เมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีโดยใช้บัตรธนาคารหากไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายนี้นานเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่ฝาก ลูกค้าจะสามารถถอนเงินได้ โดยถอนผ่านบัตรธนาคารเดียวกันของลูกค้าเท่านั้น และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม

โดยไม่กระทบกับข้อกำหนดส่วนที่เหลือซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าลูกค้าสามารถขอถอนเงินจากพื้นที่ส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินการเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้ระบุเอาไว้ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินหลังจากมีการส่งคำขอถอนเงิน

ลูกค้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายอื่นได้ ในกรณีที่บัญชีซื้อขายนั้นรองรับวิธีการฝาก/ถอนเงินที่ใช้การโอนเงินภายในจะทำได้ระหว่างบัญชีประเภทเดียวกันเท่านั้น หรือระหว่างบัญชีคนละประเภท หากจำนวนเงินที่โอนมากกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด

บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายอื่นในสกุลเงินของบัญชีซื้อขายนั้น

ในระหว่างทำรายการโอนเงินข้ามบัญชีซื้อขายหากบริษัทดำเนินการผิดพลาด โดยการโอนเงินเข้าผิดบัญชี บริษัทจะคืนเงินจำนวนนั้นให้แก่ลูกค้าโดยที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หากเกิดข้อผิดพลาดของลูกค้าในคำขอโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฝากเงินเข้าผิดบัญชีซื้อขาย ลูกค้าอาจไม่สามารถขอเงินจำนวนนั้นคืนได้

บริษัทอาจปฏิเสธการโอนเงินภายในโดยไม่ต้องให้เหตุผล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

หมวด แพลตฟอร์ม การซื้อขาย  มีดังนี้

- ปัญหาทางเทคนิค

- ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและ/หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  อุปกรณ์อิเล็คทรนิกส์ต่างๆรวมถึงมือถือ แท็บเล็ต การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สายโทรศัพท์ และ/หรือสายการเชื่อมต่ออื่นๆ เป็นอย่างน้อยการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งและลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

- ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าได้ติดตั้งและใช้วิธีการป้องกันที่เหมาะสมในแง่ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าและได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันระบบของตนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์แพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือระบบอื่นๆ ของบริษัทนอกจากนี้ลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันการแพร่หรือส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสื่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือไม่ เหมาะสม จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ ลูกค้ามายังแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหากระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เสียหายทำลายและ/หรือล้างข้อมูลและบันทึกของลูกค้านอกจากนี้หากลูกค้าเกิดความล่าช้าและปัญหาอื่นๆ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือการจัดการที่ไม่ดี บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก และ/หรือความล่าช้าและ/หรือปัญหาในการสื่อสารใดๆ ที่ลูกค้าประสบเมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย

 

- ข้อห้ามในการใช้แพลตฟอร์ม การซื้อขาย

-  ลูกค้าต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ หรือหลีกเลี่ยงมาตรการการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่บริษัทได้นำ มาใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย

- ลูกค้าจะใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของบัญชีของลูกค้าเองเท่านั้นและไม่ใช้ในนามของบุคคลอื่น

- ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

-ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์ต่อระบบของบริษัทและ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย

- ดักจับ ติดตาม ก่อความเสียหาย หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารใดๆ ที่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อลูกค้า

- ใช้แมงมุม (spider) ไวรัส (virus) หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) ม้าโทรจัน (Trojan horse)ระเบิดเวลา (time bomb) และ/หรือรหัส และ/หรือคำสั่งอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อบิดเบือน ลบ ก่อความเสียหาย และ/หรือแยกส่วนแพลตฟอร์มการซื้อขาย และ/หรือระบบการสื่อสาร หรือระบบใดๆของบริษัท

-  ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

- การกระทำการใดๆที่จะทำให้หรืออาจทำให้เกิดการละเมิดความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือทำให้ระบบดังกล่าวทำงานผิดปกติ

- กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายได้อย่างผิดวิธีและ/หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

-  ใช้ (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้)ซอฟต์แวร์โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือทำให้กระบวนการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ

- ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายโดยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

- ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ และข้อผิดพลาดของการแสดงราคาอาจเป็นเหตุให้ราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายมิได้สะท้อนถึงราคาตลาดที่แท้จริง กลยุทธ์การซื้อขายที่มุ่งใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของราคา และ/หรือการซื้อขายด้วยราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด หรือการฉวยโอกาสจากความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต เป็นกลยุทธ์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย หากกลยุทธ์การซื้อขายหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของลูกค้า ทำให้บริษัทมีเหตุเพียงพอให้สงสัยได้ว่าลูกค้ามีเจตนาและ/หรือมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้หรือพยายามจะใช้ข้อผิดพลาดของราคาและ/หรือราคาที่ไม่มีในตลาดในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าบริษัทมีสิทธิที่จะใช้มาตรการตอบโต้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังนี้

- จำกัดหรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย

- ยกเลิกข้อตกลงนี้ทันที

- ปิดบัญชีของลูกค้าทันที

- ดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุที่บริษัทได้รับความสูญเสีย

 

- ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึงบัญชี

- ลูกค้ามีสิทธิในข้อมูลการเข้าถึงเพื่อเปิดคำสั่งซื้อขายจากบัญชีของลูกค้าและดำเนินการต่างๆ ลูกค้ายินยอมที่จะรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีให้ผู้ใดทราบ

- ลูกค้าอาจเปลี่ยนข้อมูลการเข้าถึงบัญชีได้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ยกเว้นชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลล์ และรหัสผ่านโทรศัพท์

- ลูกค้าไม่ควรจดหรือเขียนข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้หากลูกค้าได้รับแจ้งรหัสการเข้าถึงโดยส่งเป็นหนังสือหรือ ลายลักษณ์อักษรจะต้องทำลายหนังสือแจ้งนั้นทันที

- ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากทราบหรือสงสัยว่าข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้าถูกเปิดเผยหรืออาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นบริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลเข้าถึง ดังกล่าวอีกและจะออกข้อมูลเข้าถึงใหม่แทนให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดคำสั่งซื้อขายหรือทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายใดๆ ได้จนกว่าจะได้รับข้อมูลการเข้าถึงใหม่แทน

- ลูกค้ายินยอมที่จะร่วมมือในการตรวจสอบใดๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการเมื่อเกิดการใช้ข้อมูลเข้าถึงในทางที่ผิดหรือสงสัยว่าจะเกิดการใช้ข้อมูลเข้าถึงในทางที่ผิด

- ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ หากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการเข้าถึงเมื่อมีการส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นระหว่างคู่สัญญาและ/หรือบุคคลอื่น โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารผ่านเครือข่ายอื่นๆ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- เป็นที่ยอมรับและเข้าใจว่าคำสั่งซื้อขายทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายและการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขายในพื้นที่ส่วนบุคคลถือว่าเป็นการกระทำโดยลูกค้าและมีผลผูกพันกับลูกค้า

 

- ทรัพย์สินทางปัญญา

- ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิของแพลตฟอร์มการซื้อขายแก่ลูกค้าแต่เพียงให้สิทธิในการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยจำกัดและไม่ผูกขาดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น

- ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ถือเป็นการสละสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม

- ลูกค้าได้รับอนุญาตให้จัดเก็บ แสดงวิเคราะห์แก้ไขจัดรูปแบบใหม่ และพิมพ์ข้อมูล ที่ให้แก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แก่สาธารณะ ส่งต่อหรือทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัท ลูกค้าต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปิดบัง หรือลบข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่นใดที่ให้ไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลนั้น

- ลูกค้ายอมรับที่จะไม่ทำซ้ำทำสำเนาคัดลอกแก้ไขซ่อมแซมพัฒนา หรือขายต่อซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

 

หมวด เงื่อนไขการซื้อขาย

- การดำเนินการคำสั่งซื้อขาย

- ขั้นตอนการซื้อขายของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของคำสั่งซื้อขายและวิธีการการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย) มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร "นโยบายประกอบธุรกิจ" บนเว็บไซต์ของบริษัท

- เป็นที่เข้าใจกันว่าในการทำธุรกรรมแต่ละรายการซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ลูกค้าแต่ละรายถืออยู่ บริษัทจะดำเนินการคำสั่งซื้อขายในฐานะคู่ค้าในกรณีที่ธุรกรรมนั้นดำเนินการโดยบริษัทเอง หรือบริษัทอาจส่งคำสั่งซื้อขายนั้นไปให้แก่บุคคลที่สามดำเนินการ (เรียกว่า วิธีการซื้อขายบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ STP) ในกรณีนี้บริษัทไม่อยู่ในฐานะคู่ค้าของลูกค้าในธุรกรรมนี้ และผู้ดำเนินการคำสั่งคือบุคคลที่สาม

- ลูกค้าใช้ข้อมูลการเข้าถึงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อเปิดคำ สั่งซื้อขายกับบริษัท ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ลูกค้าใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต บริษัทมีสิทธิที่จะเชื่อถือและดำเนินการคำสั่งซื้อขายใดๆ ที่ได้รับบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งลูกค้าให้ไว้โดยใช้ข้อมูลเข้าถึง โดยบริษัทไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมจากลูกค้าและคำ สั่งซื้อขายนั้นจะมีผลผูกพันลูกค้า

- บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ตกลงกันไว้ เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง ในการตรวจติดตามหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรมใดๆหรือเพื่อปิดสถานะเปิดใดๆ ของลูกค้า เป็นที่ยอมรับว่า หากบริษัทตัดสินใจที่จะดำเนินการดังกล่าวการดำเนินการนั้นเกิดจากดุลยพินิจของบริษัทและไม่ถือเป็นภาระผูกพันให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการนั้นต่อเนื่องไปเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องรับทราบสถานการณ์ซื้อขายของตนตลอดเวลา

 

- การปฏิเสธคำสั่งซื้อขาย คำขอ และคำสั่งของลูกค้า

- โดยไม่กระทบถึงข้อกำหนดข้ออื่นในเอกสารนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะยอมรับและ/หรือดำเนินการหรือส่งคำสั่งซื้อขายใดๆ ของลูกค้าไปดำเนินการใน CFDs ด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- หากคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นก่อนราคาแรกในแพลตฟอร์มการซื้อขายเมื่อเปิดตลาด

- ภายใต้ภาวะตลาดที่ผิดปกติ

- หากลูกค้าได้ส่งจำนวนคำขอซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนของธุรกรรม

- หากฟรีมาร์จิ้นของลูกค้าน้อยกว่ามาร์จิ้นขั้นต้นหรือมาร์จิ้นที่จำ เป็น หรือไม่มียอดเงินในบัญชีเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดคำสั่งซื้อขายนั้น

- ไม่สามารถดำเนินการกับคำสั่งซื้อขายได้ เนื่องจากขนาดหรือราคาของคำสั่งที่ลูกค้าระบุไว้ เช่น คำสั่งนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ซึ่งบริษัทไม่ต้องการรับคำสั่งซื้อขายนั้นหรือบริษัทเชื่อว่าไม่สามารถจับคู่คำสั่งซื้อขายนั้นในตลาดอ้างอิงได้ หรือบริษัทเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการคำสั่งในภาวะของตลาดอ้างอิงดังกล่าวในขณะนั้น

- ในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าลูกค้า มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ ผู้ก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ

- เป็นผลจากคำร้องขอของหน่วยงานด้านกฎระเบียบและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ และ/หรือเป็นคำสั่งศาล

- ความชอบด้วยกฎหมายหรือความแท้จริงของคำสั่งซื้อขายนั้นยังเป็นที่สงสัย

- ขาดรายละเอียดสำคัญของคำสั่งซื้อขาย หรือคำสั่งซื้อขายไม่ชัดเจน หรือตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย

- ขนาดธุรกรรมต่ำกว่าขนาดขั้นต่ำ ของ CFDs ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

- ราคานั้นไม่ใช่ราคาที่ได้รับจากบริษัท หรือราคาที่ได้รับจากบริษัทเป็นเพียงราคาชี้นำ หรือราคานั้นเป็นราคาที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือราคานั้นเป็นราคาผิดแบบสไปก์ (Spike)

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารหยุดชะงัก

- เกิดเหตุสุดวิสัย

- เกิดเหตุผิดสัญญาของลูกค้า หรือสงสัยว่าจะผิดสัญญา

- บริษัทได้แจ้งบอกเลิกข้อตกลงไปยังลูกค้าแล้ว

- ลูกค้าไม่ดำเนินการตามการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นของบริษัท

- บัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวหรือถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือถูกปิด

 

- ข้อกำหนดมาร์จิ้น

- ลูกค้าต้องฝากเงินเพื่อรักษามาร์จิ้นขั้นต้น และ/หรือมาร์จิ้น ที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามจำนวนที่บริษัทกำหนดเมื่อต้องการเปิดสถานะ

- เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องเข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จิ้น

- บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นได้โดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่ในสถานะใหม่และสถานะที่เปิดอยู่แล้ว

- ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำลงสำหรับเครื่องทางการเงินหนึ่ง ๆ จะใช้กับทุกสถานะที่เปิดในเครื่องมือทางการเงินนั้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อนปิดตลาดในช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลระบุไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท

- การเพิ่มปริมาณการทำ hedging ในบัญชีผู้ดูแลสภาพคล่อง (และสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมาร์จิ้นของคำสั่ง hedge) จะส่งผลให้ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่ำลงสำหรับคำสั่งซื้อขายใหม่ที่มีการทำ hedging

- การปิดสถานะ hedging ในบัญชีผู้ดูแลสภาพคล่อง (และสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีการใช้มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge) จะถือเป็นการเปิดสถานะใหม่ และจะส่งผลให้มาร์จิ้นของสถานะที่เปิดก่อนหน้าในเครื่องมือทางการเงินนั้นเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนของสถานะ

- ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับคู่สกุลเงินต่างๆ สามารถดูได้ในข้อกำหนดเฉพาะปรากฎอยู่ในแพลตฟอร์ม Ctrader / MT4 /MT5 โดยเข้าไปดูตามช่องทางที่กำหนด ณ เวลาใดที่อิควิตี้ลดลงต่ำกว่าระดับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นที่จำเป็น ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาบนเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะใดสถานะหนึ่งหรือสถานะทั้งหมดที่ลูกค้าเปิดไว้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เพื่อตัดสินว่าลูกค้า ปฏิบัติตามข้อนี้หรือไม่ จำนวนเงินใดๆ ที่อ้างถึงซึ่งไม่ได้อยู่ในสกุลเงินของบัญชีจะต้องทำให้อยู่ในสกุลเงินของบัญชี โดยการแปลงสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทจะเลือกจากอัตราตลาดปัจจุบัน

- หากมีการส่งการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นไปที่แพลตฟอร์มของลูกค้า ลูกค้า จะไม่สามารถเปิดสถานะใหม่ได้ยกเว้น สถานะ hedging เพื่อลดมาร์จิ้น หากได้รับอนุญาตโดยบริษัท

- ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีที่ลูกค้าเชื่อว่าไม่สามารถฝากเงินเพื่อเพิ่มระดับมาร์จิ้นได้ตามเวลาที่กำหนด

- ต้องฝากเงินเข้าเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของบัญชีเพื่อเพิ่มระดับมาร์จิ้น

- ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่สร้างประกันการชำระหนี้ หรือมียอดค้างชำระประกันการชำระหนี้ และจะไม่โอนหรือโอนสิทธิในมาร์จิ้นที่ได้ให้ไว้แล้วกับบริษัท

 

- คำสั่ง Trailing Stop, ระบบเทรดอัตัโนมัติ (EA) และคำสั่ง Stop Loss

- ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการซื้อขายโดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมของเทอร์มินัลการซื้อขาย เช่น คำสั่งTrailing Stop และ/หรือระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) และ/หรือการดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ เป็นการดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้าเอง เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้อยู่ภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายของลูกค้า โดยตรง และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

- ลูกค้ายอมรับว่าการตั้งคำ สั่ง Stop Loss ไม่อาจจำกัดการสูญเสียไว้ตามจำนวนที่กำหนดได้ในทุกกรณีเนื่องจากภาวะตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการคำสั่ง Stop Loss ที่ราคาที่กำหนดไว้ได้ และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

 

- รายการยืนยันการซื้อขายและรายงานการซื้อขาย

- บริษัทจะให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีของลูกค้า ได้ทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เพียงพอ รวมถึงข้อมูลของสถานะของคำสั่งซื้อขายสถานะของบัญชีลูกค้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าและการยืนยันการซื้อขายในคำ สั่งซื้อขายแต่ละคำสั่งที่ดำเนินการไปแล้ว

- รายการยืนยันการซื้อขายจะปรากฏขึ้นในแพลตฟอร์มการซื้อขาย ก่อนเวลาปิดสำนักงานในวันทำการถัดจากวันที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขาย

- หากลูกค้ามีเหตุให้เชื่อได้ว่ารายการยืนยันนั้นไม่ตรงกับคำ สั่งซื้อขาย หรือหากลูกค้าไม่ได้รับรายการยืนยันใดๆ (แม้ว่าจะมีการทำธุรกรรมแล้ว ) ให้ลูกค้าติดต่อบริษัท ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งรายการยืนยันการซื้อขายถือเป็นที่สุดเว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่ได้รับรายการยืนยันการซื้อขายดังกล่าว

 

หมวด เงื่อนไขการซื้อขาย CFDs

- การดำเนินการคำสั่งซื้อขาย CFDs

- ลูกค้าสามารถเปิดและดำเนินการคำสั่งซื้อขาย และเปลี่ยนแปลงหรือลบคำสั่งซื้อขาย (หากได้รับอนุญาต) ภายในชั่วโมงการซื้อขายของแต่ละ CFDs ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว และหากคำสั่งไม่ได้รับการดำเนินการ คำสั่งนั้นจะยังมีผลจนถึงรอบการซื้อขายถัดไป (ตามที่มี)เมื่อถึงเวลาปิดตลาดอ้างอิง สถานะสปอตทั้งหมดที่เปิดไว้จะยกยอดไปในวันทำการถัดไป ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิปิดสถานะสปอตนั้นด้วย ทั้งนี้บริษัทไม่ได้จำกัดระยะเวลาในการถือคำสั่ง  มีเพียงการตั้งเวลาสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น  ดังนี้ถือว่าลูกค้าต้องรับสภาพที่เกิดไม่ว่ากำไรหรือขาดทุน 

- บริษัทไม่มีหน้าที่จัดให้มีการดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้าใน CFDs ใดๆ นอกช่วงเวลาซื้อขายปกติ ซึ่งปรากฏอยู่ตามระบบ

- คำสั่งซื้อขายจะยังมีผลตามประเภทและเวลาของคำสั่งซื้อขายนั้น ซึ่งลูกค้ากำหนดไว้ถ้าไม่ได้ระบุอายุหรือช่วงเวลาที่คำสั่งซื้อขายยังคงมีผล ให้คำสั่งซื้อขายนั้นจะมีอายุไม่จำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจลบคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าคำสั่งใดหรือทุกคำสั่งหากอิควิตี้บัญชีของลูกค้าเป็นศูนย์ และ/หรือหากมีเหตุอันสมเหตุสมผลอื่นๆ

- ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบคำสั่งซื้อขายออกได้หากมีการส่งรายการยืนยันการซื้อขายแล้วหรือคำสั่งนั้นดำเนินการแล้วหรือกำลังดำเนินการ หรือตลาดปิดอยู่ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบคำ สั่ง Sell Limit และ Take Profit ได้หากราคามาถึงระดับที่จะดำเนินการคำสั่งแล้ว

- ลูกค้าอาจเปลี่ยนวันหมดอายุของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้

- ราคา

- บริษัทเสนอราคาให้โดยคำนึงถึงราคาสินทรัพย์อ้างอิง แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาที่บริษัทให้นั้นคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เฉพาะจำนวนใดจำนวนหนึ่งของราคาสินทรัพย์อ้างอิงนั้น เมื่อตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้องปิด ราคาที่บริษัทเสนอให้จะเป็นราคาที่บริษัทคิดว่าเป็นราคาเสนอซื้อ (ราคา Bid) และราคาเสนอขาย (ราคา Ask) ปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาดังกล่าวด้วยดุลยพินิจของบริษัทเองแต่เพียงผู้เดียว

- เป็นที่เข้าใจว่าราคาในเทอร์มินัลของลูกค้าเป็นราคาชี้นำ และอาจเกิดราคาคลาดเคลื่อนได้

- ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายใดได้เนื่องจากราคาหรือขนาดหรือเหตุผลอื่น บริษัทจะส่งราคาใหม่ให้กับลูกค้า(รีโควต) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทต้องการให้ดำเนินการ

- บริษัทจะลบราคาที่ผิดพลาด (สไปก์) ออกจากฐานข้อมูลราคาของเซิร์ฟเวอร์

- บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ให้โควตราคาและไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายในกรณีที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงติดลบ

- เลเวอเรจ

- บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของบัญชีของลูกค้า (ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.bullsphere.com/ โดยเข้าไปที่ในส่วนข้อมูลของ leverage (เลเวอเรจ) หมายความรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจโดยอัตโนมัติตามกฎที่บริษัทกำหนดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจโดยลูกค้าผ่านทางพื้นที่ส่วนบุคคล จะส่งผลให้มีการคำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่อีกครั้งสำหรับสถานะทั้งหมดของลูกค้า

- บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังนี้

- กำหนดเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของลูกค้าไม่เกิน 1:200 ในช่วง 3 ชั่วโมงก่อนตลาดปิด ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเลเวอเรจปัจจุบันของบัญชีซื้อขายมากกว่า 1:200 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับคำสั่งซื้อขายที่จะเปิดในช่วงเวลา 3 ชั่วโมงที่กล่าวมา

- จำกัดเลเวอเรจที่เสนอให้ลูกค้าและ/หรือเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อนการเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือการประกาศข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาของเครื่องมือทางการเงิน

- ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจมีระบุไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคล หากข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ตรงกับข้อมูลในพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ยึดตามข้อมูลในพื้นที่ส่วนบุคคล

 

- ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

- การซื้อขาย CFDs บางรายการกับบริษัทอาจมีค่าธรรมเนียมรายวัน ค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับ CFDs ประเภทต่างๆ ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

 

- ค่าสว็อปและบัญชีที่ไม่มีค่าสว็อป

- ค่าสว็อปจะคำนวณตามข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าสามารถใช้ "เครื่องคิดเลขของเทรดเดอร์" บนเว็บไซต์เพื่อคำนวณค่าสว็อปสำหรับการซื้อขายในธุรกรรมใดๆ

- หากมีการคิดค่าสว็อป การคิดค่าสว็อปจะดำเนินการทุกวันเวลา 22.00 น. ตามเวลาของเทอร์มินัลของลูกค้า  ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น.ในวันพุธหรือวันศุกร์ (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง) จะคิดค่าสว็อปเพิ่มเป็นสามเท่า ซึ่งอาจเพิ่มเข้าหรือหักออกจากบัญชีของลูกค้าค่าสว็อปซึ่งน้อยกว่า 0.01 หน่วยในสกุลเงินบัญชีของลูกค้าจะไม่ได้รับการเพิ่มไปยังบัญชีของลูกค้า

- บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสว็อปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการติดตามและควรทราบข้อมูลปัจจุบันของการคิดค่าสว็อป

- บริษัทอาจให้บริการบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อปสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด และ/หรือบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อปสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนด จะไม่มีการคิดค่าสว็อปสำหรับบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป และ/หรือสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่มีค่าสว็อป บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อปได้

- ไม่ใช่ทุกประเภทบัญชีที่สามารถเปิดใช้งานเป็นบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป เฉพาะประเภทบัญชีและ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้สถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อป และลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับสถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในหมวดนี้ตามความในส่วนล่างทั้งสองส่วน  นอกจากนั้นบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีและ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่สามารถขอรับสถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อปได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

- ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชี ลูกค้าที่มาจากประเทศอิสลามจะมีสิทธิใช้สถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อปโดยจะพิจารณาจากข้อมูลยืนยันตัวตนและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าบนแบบฟอร์มเปิดบัญชี

- ตามดุลยพินิจของบริษัท ลูกค้าจากประเทศที่ไม่ใช่อิสลามอาจได้รับการพิจารณาสิทธิสำหรับบัญชีลูกค้าที่มีสถานะไม่มีสว็อป ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดระดับสว็อปฟรีและสิทธิของลูกค้าสำหรับระดับเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือเว็บไซต์ของบริษัทสถานะบัญชีลูกค้าแบบไม่มีสว็อปและ/หรือระดับสว็อปฟรีอาจถูกกำหนดโดยอัตโนมัติให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัท และลูกค้าจะไม่มีสิทธิปฏิเสธแก้ไข หรือยกเลิกรายการใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกบัญชีลูกค้าแบบไม่มีสว็อป และ/หรือระดับสว็อปฟรีตามดุลยพินิจของบริษัทเมื่อใดก็ได้

- ขึ้นอยู่กับส่วนที่ระบุในหมวดนี้ ที่ระบุว่า “บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสว็อปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการติดตามและควรทราบข้อมูลปัจจุบันของการคิดค่าสว็อป”  หากลูกค้ามีบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป จะไม่มีการเรียกเก็บค่าสว็อปหรือโรลโอเวอร์สำหรับสถานะการซื้อขายที่เปิดข้ามคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดจากบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อปได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท

- ข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงนี้มีผลใช้กับบัญชีที่ไม่มีสว็อปของลูกค้าเช่นกัน ยกเว้น ส่วนที่กล่าวถึงเรื่องสว็อป

- ลูกค้าที่มีบัญชีแบบไม่มีค่าสว็อปไม่ควรถือสถานะ ที่เปิดไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อทำกำไรจากการไม่จ่าย ค่าสว็อป ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องปิดสถานะนั้นและจะมีการคิดค่าสว็อปย้อนหลัง

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิก แก้ไขยุติสถานะไม่มีค่าสว็อปของบัญชีลูกค้า และ/หรือระดับสว็อปฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีดังกล่าว

 

- ล็อต

- ล็อตมาตรฐาน 1 (หนึ่ง) ล็อต คือ หน่วยวัดขนาดของธุรกรรมในการซื้อขาย CFDs บริษัทอาจนำเสนอล็อตมาตรฐาน ไมโครล็อต และมินิล็อต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

 

หมวด ระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading)

 • หมวด นี้ใช้เฉพาะกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ(Social Trading) เท่านั้น

 

- นักลงทุน

- เมื่อนักลงทุนคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ถือว่านักลงทุนตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- ให้อำนาจผู้ให้บริการกลยุทธ์กระทำ การแทนตนโดยใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งภายในบัญชีการลงทุน

- ให้อำนาจบริษัทในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเพื่อคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนเลือกไว้

- กลยุทธ์ใดก็ตามที่นักลงทุนเลือกที่จะคัดลอกจะต้องคัดลอกตามสัดส่วนของเงินทุนของนักลงทุนในบัญชีการลงทุน

- ให้อำนาจบริษัทในการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการกลยุทธ์จากบัญชีการลงทุนไปยังบัญชีที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์จัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย แต่ละรอบ

- รายละเอียดและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนภายใน Social Trading จะแสดงบนเว็บไซต์และ/หรือบนแอปพลิเคชั่นมือถือของ  Social Trading

- นักลงทุนอาจเริ่มคัดลอกกลยุทธ์ ฝากเงินและโอนเงิน และ/หรือถอนเงินที่ตนมีสิทธิถอน จากบัญชีการลงทุนของนักลงทุนได้โดยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและข้อจำกัดที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวบนแอปพลิเคชั่นมือถือ Social Trading และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Social Trading ที่ดูแลโดยบริษัท และเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

- นักลงทุนอาจโอนเงินส่วนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้คัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง ออกจากบัญชีการลงทุนของนักลงทุนได้หลังจากนักลงทุนหยุดคัดลอกกลยุทธ์นั้นแล้ว

- นักลงทุนอาจหยุดคัดลอกกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อในช่วงเวลาที่ตลาดเปิด และสถานะที่เปิดอยู่นั่นจะต้องปิดที่ราคาตลาด

- บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปิดสถานะทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ของผู้ให้บริการกลยุทธ์เมื่อใดก็ได้และบริษัทจะปรับปรุงบัญชีของนักลงทุนตามสถานะที่ปิดลงนั้น

- ระบบ Social Trading อาจปิดสถานะทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ที่เปิดอยู่ของนักลงทุนได้ทุกเมื่อ

- นักลงทุนอาจฝากเงินผ่านทางระบบชำระเงินหรือช่องทางชำระเงินที่บริษัทเปิดให้สามารถใช้ได้กับSocial Trading เป็นครั้งคราว

- นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าการคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์คนใดคนหนึ่ง นักลงทุนยอมรับค่าคอมมิชชั่นและเลเวอเรจที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์รายนั้นกำหนด

- นักลงทุนรับทราบและตกลงว่านักลงทุนจะต้องรักษายอดเงินในบัญชีการลงทุนให้ได้ตามระดับที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถคัดลอกกลยุทธ์ใดๆ ได้

- นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าเมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะเริ่มคัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งสถานะที่เปิดไว้ทั้งหมดภายในกลยุทธ์นั้นในขณะนั้นจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติโดยนักลงทุน รวมถึงจะคัดลอกคำ สั่งซื้อขายใหม่ที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะเปิดขึ้นในกลยุทธ์นั้นหลังจากนั้นด้วย

- นักลงทุนรับทราบและยอมรับว่าอาจเกิดความแตกต่างของราคาขึ้นได้ระหว่างช่วงเวลาที่นักลงทุนเลือกที่จะคัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง กับช่วงเวลาที่นักลงทุนเริ่มคัดลอกกลยุทธ์นั้น

- เพิ่มเติมจากความใน “เหตุต่อไปนี้ถือว่าเป็นเหตุผิดสัญญา” ที่ระบุในของข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ เหตุต่อไปนี้ถือเป็น "เหตุผิดสัญญา" ของนักลงทุนนักลงทุนทำ การเทรดผ่านระบบ Social Trading โดยการเทรดนั้น

- มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรจากการเคลื่อนไหวของตลาด โดยมีเจตนาอันไม่ชอบธรรม

- เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วงของราคาหรืออาร์บิทราจ

- ถือได้ว่าเป็นการปั่นตลาด (market abuse)

- เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาดหรือการซื้อขายไม่ปกติ

- หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้นบริษัทอาจดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการในความหมายหากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทจะใช้อำนาจดุลยพินิจอันเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อตามที่ระบุ  เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะดำเนินการได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- ปรับยอดเงินในบัญชีซื้อขายของนักลงทุนโดยหักกำไรที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องออกจากบัญชี

- ระงับ และ/หรือยุติ และ/หรือบล็อคกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให้เข้าใช้ ระบบ Social Trading

 

- ผู้ให้บริการกลยุทธ์

- ในการสร้างและดูแลกลยุทธ์ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ควรปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

- ตั้งชื่อกลยุทธ์

- อธิบายกลยุทธ์นั้น

- กำหนดค่าคอมมิชชั่น

- เลือกระดับเลเวอเรจของกลยุทธ์จากตัวเลือกที่บริษัทกำหนดไว้เลเวอเรจที่ บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

- ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์

- ฝากเงินและรักษายอดเงินขั้นต่ำ ในบัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไว้ตามที่ที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว

- ให้ข้อมูลอื่นๆตามที่บริษัทร้องขอเป็นครั้งคราว

- บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับใช้ กลยุทธ์ที่เสนอให้มีและ/หรือที่มีอยู่แล้วในระบบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลต่อไปนี้

- คำอธิบายกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในข้อตกลงนี้ และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท และ/หรือคำ อธิบายกลยุทธ์มีคำ กล่าวอ้างที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม และ/หรือประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ และ/หรือไม่สมเหตุสมผล และ/หรือไม่สอดคล้องต้องกันและ/หรือให้ข้อมูลที่ชี้นำ ไปในทางที่ผิด

- ชื่อของกลยุทธ์ทำให้เข้าใจผิด และ/หรือมีข้อความดูถูกเหยียดหยาม และ/หรือเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนา และ/หรือกล่าวอ้างถึงการกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี

- รูปที่เลือกมาเพื่อใช้สื่อถึงกลยุทธ์เป็นรูปผู้เยาว์(เด็ก) และ/หรือเป็นรูปที่ไม่เหมาะสม และ/หรือทำให้เข้าใจผิด และ/หรือเป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนาใดๆ และ/หรือหมายถึงการกระทำ อันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี

- บัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีเงินทุนไม่พอตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ของบัญชี Social Trading ประเภทนั้นๆ

- บัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนตามที่ระบุในส่วนการยอมรับและตรวจสอบวิเคราะห์ ในด้านสถานะลูกค้า ในส่วนท้ายของหมวดดังกล่าวตอนต้น

- กลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่มีการเคลื่อนไหวและ/หรือไม่มีกิจกรรมการซื้อขายมานานกว่า 7 วันตามปฏิทิน

- เหตุผลอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องและเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

- บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปิดสถานะทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ของผู้ให้บริการกลยุทธ์เมื่อใดก็ได้

- ผู้ให้บริการกลยุทธ์เข้าใจและยอมรับว่า ผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีของตนได้หากภายในกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ยังมีสถานะที่เปิดอยู่

- เพิ่มเติมจากความหมวด “เหตุผิดสัญญา” ของข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือว่าเหตุต่อไปนี้เป็น "เหตุผิดสัญญา" ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ดังนี้

- หากกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีความเสี่ยงสูงเกินไปเป็นระยะเวลานาน

- หากคำอธิบายกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นจริง

- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ทำ การเทรดดังนี้

- มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรจากการเคลื่อนไหวของตลาด และ/หรือโดยมีเจตนาอันไม่ชอบธรรม

-  เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วงของราคาและ/หรืออาร์บิทราจ

- ตามการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของบริษัทถือได้ว่าเป็นการปั่นตลาด (market abuse)

- เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาดหรือการซื้อขายไม่ปกติ

- หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทอาจดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินการในความหมายหากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทจะใช้อำนาจดุลยพินิจอันเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อตามที่ระบุ  เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะดำเนินการได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้ง ล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- ระงับ และ/หรือยุติ และ/หรือบล็อกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให้เข้าใช้ระบบ Social Trading

- ร้องขอให้ปรับเปลี่ยนคำอธิบายกลยุทธ์

- จะคำนวณและจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้ให้บริการกลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายแต่ละรอบของกลยุทธ์นั้น

- สำหรับแต่ละกลยุทธ์ ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะเป็นผู้กำหนดค่าคอมมิชชั่น ซึ่งต้องไม่เกิน 50% ของกำไรของนักลงทุน โดยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการกลยุทธ์หลังสร้างกลยุทธ์นั้นขึ้นแล้ว

- ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการกลยุทธ์สำหรับกำไรของนักลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งจะได้รับการคำนวณตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปพลิเคชั่นมือถือ Social Trading

- ในกรณีที่นักลงทุนหยุดคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการกลยุทธ์จะคำนวณ ณ เวลาปิดการลงทุน โดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้น

 

- การรับทราบความเสี่ยงและการยินยอมของลูกค้าในการใช้งาน Social Trading

- บริษัทไม่รับประกันผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ใดๆ

- คำอธิบายและ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ไม่ถือเป็นข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทสงวนสิทธิที่จะปิด และ/หรือสั่งหยุดชั่วคราวและ/หรือระงับ และ/หรือหยุดการคัดลอกบัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือกลยุทธ์ และ/หรือคำ สั่งซื้อขายใดๆ ไม่ว่าของนักลงทุนหรือของผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

- สถิติผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือกลยุทธ์ใดๆ เป็นประวัติผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่รับประกันผลกำไรใดๆ แก่นักลงทุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมามิอาจใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต ขอแนะนำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกกลยุทธ์โดยการทบทวนดูประวัติและ/หรือผลการดำเนินงานจริงของกลยุทธ์นั้น

- ผู้ให้บริการกลยุทธ์รับทราบว่าบริษัทอาจใช้ และ/หรือส่งต่อ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทได้

- นักลงทุนที่ใช้ Social Trading เพื่อคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ใช้บริการกลยุทธมีโอกาสที่จะได้รับราคาคำสั่งซื้อ/ขาย ที่แตกต่างกับผู้ให้บริการกลยุทธ์รวมถึง ช่วงเวลาในการออกคำสั่งอาจมีความคลาดเคลื่อน แตกต่างไปจากผู้ให้บริการ ส่งผลให้ผลประกอบการจากคำสั่งซื้อ/ขาย รายการนั้นๆ กำไร/ขาดทุน จากผู้ให้บริการกลยุทธ ทางบริษัทไม่มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานแพลตฟอร์ม Social Trading ทุกกรณี เนื่องจากบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนไม่เป็นการชี้นำ  โดยถือว่าลูกค้าได้ดำเนินการด้วยตัวเอง

 

 

ฉบับวันที่: 1  มกราคม 2020

นโยบายการใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ และกิจกรรมทางการตลาดที่ตรงใจท่านมากขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไป โดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้เว็บไซต์ของเรา นโยบายคุกกี้ของเรา