นโยบายประกอบธุรกิจ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)    

        Bull Sphere บลูสเฟียร์ (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ต่างๆรวมถึงนโยบายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   จึงตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครและบุคลากร รวมถึงลูกค้า (“ท่าน”) เป็นหลักการสำคัญ จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
        
        นโยบายฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้สมัครและบุคลากร รวมถึงลูกค้า ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโนยบายบริษัท  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย นอกเหนือจากที่ได้มาจากความสัมพันธ์ตามนโยบายการประกอบธุรกิจและข้อตกลงลูกค้า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้ของนโยบายฉบับนี้
        
        ด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย นั้น  
        
        “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมถึงกรณีผู้ถึงแก่กรรม ดังนี้  
        
        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรง ทั้งการเก็บข้อมูลจากการสมัครหรือ การสัมภาษณ์ และอื่นๆที่เข้าตามลักษณะที่บริษัทนิยามไว้และในกรณีอื่นๆในลักษณะเดียวกัน  
        
        ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรงหรือเรียกว่าทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น โดยบริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือท่านได้ให้ความยินยอมในส่วนนี้
        
        ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ได้แก่ // ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบต่างด้าว ความเป็นพลเมือง เลขที่ใบขับขี่ สถานภาพการเกณฑ์ทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเรียนรู้ ใบอนุญาตต่างๆ เลขที่บัญชีธนาคาร และอื่นๆ  // ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่ตามความจริง หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน อีเมลล์ ไอดีไลน์  รวมถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ // ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ตำแหน่งงาน ตำแหน่งองค์กร สังกัดต่างๆ ในองค์กร ค่าจ้าง ผลตอบแทนอื่นการใช้สวัสดิการ การลงเวลาทำงาน การลางาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรม  // ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID IMEI  // ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลผู้ติดต่อ และบุคคลที่ท่านอ้างอิง  // ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ความคิดเห็น ความชื่นชอบ งานอดิเรก ผลการสอบข้อเขียน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
        
        ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรือข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกันที่กฎหมายกำหนด
        
        กรณีผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดบัญชี ต้อง Download และนำส่ง : หนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีพร้อมเอกสารแนบมาด้วย
        
        ในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวเฉพาะเจาะจงนั้น  จะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่าน รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”
        
        โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ หมายความรวมถึงกรณีบุคคลธรรมดา ตลอดจนนิติบุคคล นั้น จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนตัว และเพื่อการตรวจสอบตัวตน ตลอดจนตอบสนองบริการที่มีความเหมาะสมกับท่าน หมายความรวมจัดทำการตามคำขอบัญชีหรือเข้าร่วมในโปรแกรมอื่นๆที่ต้องดำเนินการของทางบริษัทรวมถึงรายการทำธุรกรรมต่างๆอันพึงมีและอื่นๆอีกด้วย  ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินอีกด้วย  โดยรวมถึงนโยบายการประกอบธุรกิจและข้อตกลงลูกค้าที่ท่านได้รับทราบแล้วเมื่อทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์  อีกทั้งบริษัทสามารถขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านและด้วยเหตุอื่นอันพึงมี
        
        บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการทางเทคนิคและทางบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  โดยปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้บริษัทสามารถปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอีกด้วย
        
        ทั้งนี้ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายฯและอื่นๆที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้นอีกด้วย
        
        เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศจึงอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในและต่างประเทศ ซึ่งบางประเทศอาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า  ตลอดจนหมายความรวมถึงด้านเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศเพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  ทั้งนี้กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ  บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจโดยดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปในระดับที่เพียงพอหรือตามกรณีที่กฎหมายกำหนดคุ้มครองหรือตามจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับตามที่กฎหมายประเทศนั้นกำหนด
        
        คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์หรือข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจัดเก็บไว้ในเว็บเบราเซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยมีส่วนช่วยให้เว็บไซต์จำการเรียกดูเว็บไซต์  ซึ่งถูกใช้ในเว็บไซต์หรือระบบนี้เพื่อให้ลูกค้าของบริษัท มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งสามารถปิดการใช้งานคุกกี้โดยยังคงใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติด้วยตนเอง
        
        ในกรณีมีการตรวจพบการว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเปิดบัญชีไม่เป็นตามวัตถุประสงค์หรือนิติกรรมอำพรางหรืออื่นใด  เมื่อมีการตรวจพบการในลักษณะดังกล่าวให้ถือว่าบริษัทสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
        
        หากท่านยกเลิกหรือยุติความสัมพันธ์หมายความรวมถึงนิติกรรมใดๆกับทางบริษัทนั้น  บริษัทยังคงต้องเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นเวลาอีกห้าปีถัดไป แต่ทั้งนี้บริษัทอาจ ลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        
        หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางที่ระบุดังนี้

 

 

 

นโยบายประกอบธุรกิจ

นโยบายประกอบธุรกิจเปรียบเหมือนเงื่อนไขธรุกิจทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน  โดยอธิบายถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายบนบัญชีซื้อขายของลูกค้ารวมทั้งการดำเนินการซื้อขายกระบวนการระงับข้อขัดแย้งและการสื่อสารกับลูกค้า

โดย 2 ส่วนตามที่กล่าวข้างต้น  ได้แก่

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 เงื่อนไขในการเสนอราคา

ข้อกำหนดในการเสนอราคาขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ลูกค้าใช้  ดังนี้

1.1.1 สำหรับบัญชี Interbank:

● บริษัทจะคำนวณราคาบนเครื่องมือที่มีการซื้อขายแล้วทั้งหมดในแบบเรียลไทม์ ตามสภาวะตลาดและราคาปัจจุบันหรือสภาพคล่องที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่อง และจะเสนอราคาแก่ลูกค้าเป็นระยะๆ ในรูปแบบภาพรวมราคาตลาด

● การเสนอราคาทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มของลูกค้าเป็นราคาชี้นำ (Indicative) ซึ่งแสดงราคาเสนอซื้อ (Bid Price) และราคาเสนอขาย (Ask Price) ที่ดีที่สุดในตลาดที่ได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง

● ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

○ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอราคาในกรณีที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาในภาพรวมราคาตลาดครั้งก่อน

○ ภายในแพลตฟอร์มของลูกค้าลูกค้าอาจไม่ได้รับราคาทุกราคาที่มีอยู่ในสตรีมราคาในช่วงระหว่างภาพรวมราคาตลาดแต่ละภาพ

1.1.2 สำหรับบัญชี Marketmaker:

● ราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นราคาชี้นำ (Indicative)

● ราคาที่เสนออาจจะแตกต่างจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) หากตลาดอ้างอิงปิด ราคาที่บริษัทเสนอจะเป็นราคาโดยประมาณของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น

● บริษัทได้กำหนดค่าสเปรด และ/หรือ ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดของเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา สเปรดที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสเปรดมาตรฐาน (สเปรดเฉลี่ย)1 ขนาดของสเปรดมาตรฐานอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าสเปรด และ/หรือ2 ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดโดยไม่จำ เป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

1.1.3 ในกรณีที่สตรีมราคาจากเซิร์ฟเวอร์เกิดชะงักหรือขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มีปัญหาบริษัทมีสิทธิใช้ราคาจากแหล่งอื่น ตามเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการลูกค้าที่ดำเนินการซื้อขาย

1.1.4 แหล่งให้บริการราคาอื่นๆ  ได้แก่

● เซิร์ฟเวอร์อื่นที่ใช้ในการซื้อขายหรือเซิร์ฟเวอร์บัญชีทดลอง

● ผู้ให้บริการราคารายอื่นๆ

1.1.5 หากเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเนื่องจากการชะงักหรือขัดข้องของสตรีมราคา การตัดสินราคาทั้งหมดจะดำเนินการตามฐานราคาที่ได้มาจากผู้ให้บริการราคาแหล่งอื่น

 

1.2 การปรับเปลี่ยน

1.2.1 การตัดสินว่าจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขขนาด มูลค่าและ/หรือจำนวนธุรกรรม (และ/หรือระดับราคาและขนาดของคำ สั่งซื้อขาย) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อลูกค้า

1.2.2 ข้อมูลดังกล่าวจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแพลตฟอร์มของลูกค้าหากเกิดกรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทไม่ตรงกันกับข้อมูลในแพลตฟอร์มของลูกค้าจะยึดตามข้อมูลในแพลตฟอร์มของลูกค้า

1.2.3 ในกรณีที่เข้าข่าย (เช่น กรณีที่หลักประกันเป็นหุ้นที่ผู้ออกหุ้นจ่ายเงินปันผลให้)จะมีการปรับยอดเงินปันผลโดยคำนวณตามสถานะที่เปิดอยู่ในหลักประกันซึ่งถืออยู่ ณ วันที่สิทธิในการรับเงินปันผลเป็นของผู้ถือหุ้นเดิม (Ex-Dividend Day)ยอดเงินปันผลจะปรับเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้าหากลูกค้าซื้อซึ่งก็คือการเปิดสถานะซื้อ (Buy) และจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้าถ้าลูกค้าขายหรือเปิดสถานะขาย (Sell)

 

1.3 การยืนยันตัวตน

1.3.1 การยืนยันตัวตนของลูกค้ามีขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งจะดำเนินการโดยการยืนยันข้อมูลว่าลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมนั้นด้วยตนเองจริง

1.3.2 ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีซื้อขาย ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงให้แก่บริษัทเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อบังคับของบริษัท (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ข้อมูลยืนยันตัวตน") หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยืนยันตัวตน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

1.3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องยืนยัน ได้แก่ ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่ลงทะเบียน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

1.3.4 รายละเอียดส่วนบุคคลและที่อยู่ตามที่ระบุในหนังสือเดินทางจะยืนยันเทียบกับเอกสารที่ลูกค้าส่งมาส่วนการยืนยันที่อยู่สามารถใช้ใบแจ้งหนี้ค่า สาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ หรือค่าไฟฟ้าในการยืนยันได้เราจะยืนยันที่อยู่อีเมล โดยการส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลของคุณ เราจะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยการส่งรหัสทาง SMS หรือการให้พนักงานของบริษัทโทรศัพท์ไป

1.3.5 รายการกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขาย ซึ่งลูกค้าต้องยืนยันตัวตนก่อนทำรายการ ได้แก่

● คำขอถอนเงิน

● การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้าถึง

1.3.6 วิธีที่ใช้ยืนยันตัวตนของลูกค้า(ประเภทความปลอดภัย) ได้แก่

● ทางอีเมลล์

● ทาง sms

1.3.7 ประเภทความปลอดภัยทางอีเมล ได้แก่ การที่บริษัทส่งรหัสยืนยันตัวตนให้แก่ลูกค้า ผ่านทางอีเมล์ของลูกค้า ซึ่งมีการแจ้งไว้ขณะลงทะเบียน โดยรหัสยืนยันตัวตนดังกล่าวจะต้องนำ ไปใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อใช้ในการประมวลผลการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขายซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน

1.3.8 ประเภทความปลอดภัยทาง SMS ได้แก่ การที่บริษัทส่งรหัสยืนยันตัวตนไปยังโทรศัพท์ของลูกค้าซึ่งได้แจ้งไว้ขณะลงทะเบียน โดยรหัสยืนยันตัวตนดังกล่าวจะนำไปใช้บนสู่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อใช้ในการประมวลผลการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขายซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน

1.3.9 ลูกค้าสามารถเลือกประเภทความปลอดภัยได้ขณะลงทะเบียน

1.3.10 ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทความปลอดภัยได้หากข้อมูลที่ลูกค้าให้มาตามที่บริษัทร้องขอตรงกันกับข้อมูลในเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้ขณะลงทะเบียนทุกประการ หากลูกค้าเปลี่ยนประเภทความปลอดภัยลูกค้าจะขอถอนเงินได้หลังจากเปลี่ยนแปลงประเภทความปลอดภัยแล้ว 3 วันทำการเท่านั้น

1.3.11 บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขาย หากข้อมูลที่ลูกค้าใช้ยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องหรือเอกสารนั้นใช้ยืนยันตัวตนไม่ได้หรือหากลูกค้า ไม่ส่งเอกสารตามที่บริษัทร้องขอ

1.3.12 หากลูกค้าลืมรหัสผ่านและอีเมลหลักที่ระบุไว้ขณะ ลงทะเบียน หลังการตรวจสอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เราจะปิดบัญชีนั้นและจะโอนเงินกลับไปยังบัญชี ที่ใช้ในการฝากเงินเข้าตามสัดส่วนการฝาก

1.3.13 เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าบริษัทมีสิทธิร้องขอเอกสารต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ หลังจากที่ลูกค้า ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายแล้ว

● สำหรับลูกค้าบุคคล ได้แก่ เอกสารยืนยันตัวตน

● สำหรับลูกค้านิติบุคคล ได้แก่ เอกสารจัดตั้งบริษัทและเอกสารยืนยันสถานะของบริษัท

 

1.4. การดำเนินการที่น่าสงสัย

1.4.1 บริษัทจะคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขธุรกิจทั่วไปและมีหน้าที่สอบสวนการดำเนินการที่น่าสงสัยของลูกค้าเพื่อหยุดการดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ควร

1.4.2 หากมีการสอบสวนการดำเนินการที่น่าสงสัยของลูกค้าบริษัทมีหน้าที่ร้องขอเอกสารที่จำเป็นแก่การสอบสวนจากลูกค้า

1.4.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการที่น่าสงสัย

● โอนเงินเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในบัญชีซื้อขาย

● การดำเนินการโดยไม่สมเหตุสมผลตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือตามจุดประสงค์อื่นๆ ที่มีผลตามกฎหมาย

● ลูกค้าปฏิเสธที่จะส่งเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ยืนยันตัวตน หรือบริษัทไม่สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้

● ลูกค้าพยายามทำ ธุรกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายหลายครั้งเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม

● เอกสารที่ลูกค้าส่งมาเป็นเอกสารปลอมเอกสารไม่ตรงกันยื่นเอกสารคนละช่วงเวลา และใช้เอกสารเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลอื่น

1.4.4 พฤติกรรมที่เข้าข่ายการดำเนินการที่น่าสงสัยไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ธุรกรรมนั้นอาจถือเป็นธุรกรรมที่ น่าสงสัยได้หากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทวิเคราะห์ อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วพบว่าเป็นเช่นนั้น

1.4.5 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการที่น่าสงสัยของลูกค้า และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากหรือถอนเงินของลูกค้า และ/หรือระงับบัญชีการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้า รวมไปถึงบัญชีการซื้อขายของลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้ ในกรณีนี้เงินทุนของลูกค้าจะถอนออกโดยวิธีการที่สะดวกต่อบริษัท

 

2. ธุรกรรมการซื้อขาย

2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

2.1.1 แพลตฟอร์มของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชี Interbank (คือบัญชี ECN) และเปิดบัญชี MarketMaker

2.1.2 คำสั่ง Buy (สถานะซื้อ) จะเปิดที่ราคาเสนอขาย Ask

คำสั่ง Sell (สถานะขาย) จะเปิดที่ราคาเสนอซื้อ Bid

2.1.3 สถานะที่เปิดไว้ทั้งหมดจะถูกยกยอดไปในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 21:59:00 น. ถึง 22:00:00 น. ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์

2.1.4 ค่าสเปรดไม่ใช่ค่าคงที่แต่ขนาดของสเปรดจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สเปรดเฉลี่ยแสดงไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัท ค่าสเปรดและ/หรือ ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดของเครื่องมือทางการเงินอาจมีความแตกต่างกันระหว่างประเภทบัญชีและลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลูกค้าเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาในเว็บไซต์ของบริษัท

2.1.5 ประเภทของการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย ได้แก่ การดำเนินการทันที (Instant Execution) และ การดำเนินการด้วยราคาตลาด (Market Execution) ประเภทของการดำเนินการคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมือทางการเงินแต่ละคู่แสดงไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

2.1.6 ในกรณีที่จำเป็นบริษัทอาจเปลี่ยนประเภทการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

2.1.7 แพลตฟอร์มของลูกค้าจะเป็นช่องทางหลักที่ลูกค้าสามารถส่งคำขอและคำสั่งได้ลูกค้าจะมีสิทธิใช้บริการส่งคำสั่งทางโทรศัพท์ผ่านโอเปอเรเตอร์ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของลูกค้าได้เท่านั้น

2.2 คำขอและคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Client’s Requests And Orders)

2.2.1 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อขายหรือคำสั่งของลูกค้าที่เกี่ยวกับบัญชี Marketmaker ได้ในกรณีต่อไปนี้

● ลูกค้าไม่ได้สั่งคำสั่งในขณะที่ราคายังมีผลอยู่ในกรณีที่รับราคาผ่านแพลตฟอร์มของลูกค้าหรือทางโทรศัพท์

● บริษัทไม่ได้รับคำสั่งของลูกค้าเนื่องจากการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือขาดตอนซึ่งเกิดจากเหตุนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

● ราคาที่ส่งมาผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด

● ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาตลาด

● จำนวนล็อตน้อยกว่าจำนวนล็อตขั้นต่ำ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

● เกิดเหตุสุดวิสัยที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้า

● มีการเปิดสถานะ โดยมีฟรีมาร์จิ้นน้อยกว่ามาร์จิ้นขั้นต้นที่กำหนดสำหรับสถานะดังกล่าว

● ไม่สามารถยืนยันราคาของเครื่องมือทางการเงินได้ในกรณีนี้ ลูกค้าจะเห็นข้อผิดพลาดดังนี้"ราคาไม่ถูกต้อง" หรือ "off quotes" เป็นต้น

● หากมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของบริษัท

● ลูกค้ากลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

● ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Positions) ในขณะที่มีคำขอให้ปิดสถานะซื้อ (Buy) และสถานะขาย (Sell) และมีฟรีมาร์จิ้นน้อยกว่ามาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการคงสถานะที่เปิดอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อความชัดเจน ในขณะที่สถานะซื้อ (Buy) และสถานะขาย (Sell) ของเครื่องมือทางการเงินมีขนาดใหญ่กว่าอีกสถานะของเครื่องมือทางการเงินเดียวกันแต่ถูกเปิดในทิศทางตรงกันข้ามกฎนี้จะนำไปใช้ในส่วนของขนาดธุรกรรมที่ถือว่าเป็นสถานะการป้องกันความเสี่ยง (HedgedPositions)

2.2.2 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Interbank ได้ตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ในนโยบายประกอบธุรกิจหรือเงื่อนไขธุรกิจทั่วไปฉบับนี้ และในกรณีที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการเปิดสถานะ หรือเมื่อผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

2.2.3 หากมีการยกเลิกธุรกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงราคา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมมีผลในบัญชีซื้อขายของลูกค้าด้วย

2.2.4 ลูกค้าถือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในกรณีดังต่อไปนี้

● ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าและภาคผนวกของข้อตกลงนั้น  หมายความรวมถึงอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ด้วย

● ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของมาร์จิ้น

● ลูกค้าถูกศาลตัดสินว่าเป็นบุคคลล้มละลาย

2.2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ (โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร)

● ปิดสถานะทั้งหมดหรือสถานะที่เปิดอยู่ที่ราคาตลาดปัจจุบัน

● ตัดจำหน่ายยอดในบัญชีซื้อขายที่ลูกค้าค้างชำระบริษัท

● ปิดบัญชีซื้อขายใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่

2.2.6 หากมีการปฏิเสธคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าจะมีข้อความดังกล่าวปรากฏในแพลตฟอร์มของลูกค้า

2.2.7 บริษัทอาจตัดสินใจดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเป็นกรณีพิเศษได้แม้ว่าจะเกิดกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4  ของนโยบายประกอบธุรกิจหรือเงื่อนไขธุรกิจทั่วไปฉบับนี้ก็ตาม

2.2.8 ในกรณีที่ระบบเทรดอัตโนมัติ (Ea) ส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากที่ไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์(ซึ่งรวมถึงความพยายามเปิดคำ สั่งซื้อขายหลายครั้งโดยไม่มีฟรีมาร์จิ้นเพียงพอและการเปิดสถานะเกินจำนวนล็อตสูงสุดที่กำหนดไว้) บริษัทมีสิทธิที่จะปิดระบบซื้อขายอัตโนมัตินั้น จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

2.3 การเปิดสถานะ

2.3.1 หากลูกค้าต้องการสั่งเปิดสถานะ ให้ลูกค้า ระบุเครื่องมือทางการเงินที่ต้องการซื้อขายและจำนวนล็อตที่ต้องการเปิด

2.3.2 ปริมาณการซื้อขายเมื่อเปิดสถานะ จะคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

● หากเป็นการซื้อขาย CFDs ของคู่สกุลเงินปริมาณการซื้อขายเมื่อเปิดสถานะ = จำนวนล็อต x ขนาดสัญญา x สกุลเงินมาร์จิ้นแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ

● หากเป็นการซื้อขาย CFDs ของฟิวเจอร์สปริมาณการซื้อขายเมื่อเปิดสถานะ = จำ นวนล็อต x มาร์จิ้นขั้นต้น x สกุลเงินมาร์จิ้นแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ

2.3.3 สกุลเงินมาร์จิ้น คือ

● สำหรับฟอเร็กซ์ หมายถึง สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน

● สำหรับการซื้อขาย CFDs ของฟิวเจอร์ส หมายถึง สกุลเงินของผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขาย

2.3.4 เครื่องมือทางการเงินที่ดำเนินการด้วยวิธีดำเนินการทันที

● หากลูกค้าต้องการเปิดสถานะผ่านเทอร์มินัลของลูกค้าต้องคลิกปุ่ม "Buy" หรือ"Sell" ในขณะที่สตรีมราคาแสดงราคาที่ลูกค้าพอใจ

● หากราคาของเครื่องมือทางการเงินที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเปลี่ยนแปลง ขณะที่กำลังดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าในบัญชี Marketmaker บริษัทจะเสนอราคาใหม่ให้หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งนั้น ในกรณีนี้ หน้าต่างรีโควตหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ราคาไม่ถูกต้อง" จะปรากฏขึ้น หากลูกค้าประสงค์ที่จะเปิดสถานะที่ราคาที่เสนอใหม่ จะต้องกด "ตกลง"ภายใน 3 วินาที ในกรณีนี้ ระบบจะส่งคำสั่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งเพื่อผ่านขั้นตอนและการตรวจสอบต่างๆ ใหม่ทั้งหมด หากลูกค้าไม่ตัดสินใจทำธุรกรรมที่ราคาใหม่ภายในระยะเวลา 3 วินาที ระบบจะไม่ยอมรับคำสั่งดำเนินการธุรกรรมนั้น

2.3.5 เครื่องมือทางการเงินที่ใช้วิธีการดำเนินการด้วยราคาตลาด คือ

● หากลูกค้าต้องการเปิดสถานะผ่านเทอร์มินัลของลูกค้าจะต้องคลิกปุ่ม "Buy byMarket" หรือ "Sell by Market" คำสั่งเปิดสถานะของลูกค้าอาจดำเนินการในราคาที่ต่างจากราคาที่ลูกค้าได้รับในแพลตฟอร์มของลูกค้าในช่วงภาพรวมราคาตลาดครั้งล่าสุดได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

○ หากราคาปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากราคาในภาพรวมราคาตลาดล่าสุด

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดล่าสุดใช้กับปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าปริมาณการซื้อขายของลูกค้า

○ หากผู้ให้บริการสภาพคล่องได้ดำเนินการคำสั่งด้วยราคานี้

● ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคำสั่งของลูกค้าจะดำเนินการด้วยราคาที่ดีที่สุดที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง

● เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้เปิดสถานะ สถานะก็จะเปิดอัตโนมัติถ้ามีฟรีมาร์จิ้นเพียงพอแก่การเปิดสถานะตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่มีผลบังคับใช้ขณะที่มีการเปิดสถานะสำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สถานะใหม่นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสถานะที่เปิดอยู่

● ค่า "มาร์จิ้น" ใหม่สำหรับสถานะเดิมที่มีอยู่รวมกับสถานะใหม่ที่รอเปิดจะคำนวณจากราคาตลาดในขณะที่มีการยืนยันสถานะกำไร/ขาดทุนลอยตัวทั้งหมดสำหรับสถานะเปิดอยู่รวมถึงสถานะใหม่ที่รอเปิดจะคำนวณจากราคาตลาดในขณะนั้น

● "ฟรีมาร์จิ้น" ใหม่คำนวณจาก

○ ถ้า"ฟรีมาร์จิ้น" มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และสถานะทั้งหมดของลูกค้ารวมกับสถานะที่รอเปิดไม่เกินกว่าจำนวนสถานะสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีประเภทนั้นสถานะนั้นก็จะเปิดขึ้นขั้นตอนต่อไปหลังการเปิดสถานะคือ การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงใน Log File ของเซิร์ฟเวอร์

○ หาก "ฟรีมาร์จิ้น" น้อยกว่าศูนย์ บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำ สั่งเปิดสถานะนั้น

○ หากการเปิดสถานะใหม่ด้วยค่าสเปรดในขณะนั้น เป็นเหตุให้เกิดการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น (Margin Call) หรือทำ ให้อิควิตี้ติดลบ ก็จะไม่มีการเปิดสถานะดังกล่าว

● บริษัทมีสิทธิที่จะห้ามมิให้เปิดสถานะใหม่ในเครื่องมือทางการเงินบางประเภท โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

● คำสั่งเปิดสถานะจะถือว่าได้รับการดำเนินการแล้วโดยจะถือเป็นสถานะเปิด เมื่อมีบันทึกข้อมูลการเปิดสถานะนั้นในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

2.4 การปิดสถานะ

2.4.1 หากลูกค้าต้องการสั่งปิดสถานะ ลูกค้าจะต้องระบุ ticker และจำนวนล็อตที่ต้องการปิด

2.4.2 เครื่องมือทางการเงินที่ดำเนินการด้วยวิธีดำเนินการทันที

● หากต้องการปิดสถานะผ่านเทอร์มินัลของลูกค้าให้ลูกค้ากดปุ่ม "Close ... " ขณะที่ลูกค้าเห็นราคาที่พอใจปรากฏขึ้นในโฟลว์ราคา

2.4.3 เครื่องมือทางการเงินที่ใช้วิธีดำเนินการด้วยราคาตลาด

● หากต้องการปิดสถานะผ่านแพลตฟอร์มของลูกค้าลูกค้าจะต้องกดปุ่ม "Close..."

● คำสั่งปิดสถานะของลูกค้าอาจดำเนินการในราคาที่ต่างจากราคาที่ลูกค้าได้รับในเทอร์มินัลของลูกค้าในช่วงภาพรวมราคาตลาดครั้งล่าสุดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

○ หากราคาปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ช่วงภาพรวมราคาตลาดล่าสุด

○ หากราคาในภาพรวมราคาตลาดล่าสุดใช้กับปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าปริมาณการซื้อขายของลูกค้า

○ หากผู้ให้บริการสภาพคล่องได้ดำเนินการคำสั่งด้วยราคานี้

2.4.4 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคำสั่งของลูกค้าจะดำเนินการด้วยราคาที่ดีที่สุดที่บริษัท ได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง

2.4.5 ให้ถือว่าได้ปิดคำสั่งซื้อขายแล้วเมื่อมีบันทึกการปิดคำสั่งนั้นในเซิร์ฟเวอร์

2.5 การปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ (Stop Out)

2.5.1 บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับสั่งปิดสถานะของลูกค้าถ้ามาร์จิ้นต่ำลงจนถึงระดับที่ต้องปิดคำสั่งหรือเมื่ออิควิตี้ติดลบ

2.5.2 หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่หลายสถานะสถานะที่จะต้องถูกสั่งปิดเป็นสถานะแรก คือสถานะที่มีผลขาดทุนลอยตัวมากที่สุด

2.5.3 หากการปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติทำให้อิควิตี้ในบัญชีซื้อขายของลูกค้าติดลบ จะมีการชดเชยมูลค่าติดลบนั้นเพื่อให้อิควิตี้กลับมาเป็น 0 ดอลลาร์

2.6 คำสั่งซื้อขาย

2.6.1 ประเภทของคำสั่งซื้อขายในแพลตฟอร์มการซื้อขายหากต้องการเปิดสถานะ อาจใช้คำสั่งซื้อขายดังต่อไปนี้

● "คำสั่ง Buy Limit" - คำสั่งเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ณ ขณะเปิดคำสั่งซื้อขาย

● "คำสั่ง Buy Stop" - คำสั่งเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ณ ขณะเปิดคำ สั่งซื้อขาย

● "คำสั่ง Buy Stop Limit" คือคำสั่งซื้อขายที่รวมคำสั่งสองประเภทแรกเข้าด้วยกัน เป็นคำสั่ง Stop เพื่อออก "คำสั่ง Buy Limit" ทันทีที่ราคาเสนอขาย "Ask" ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขณะตั้งค่าคำสั่ง "คำ สั่ง Buy Limit" ก็จะเปิดขึ้นที่ระดับราคานั้น นอกจากนี้ราคาปัจจุบันเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ให้เปิดคำ สั่งซื้อขายล่วงหน้า

● "คำสั่ง Sell Limit" - คำสั่งเปิดสถานะขาย (Sell) ในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ณ ขณะเปิดคำสั่งซื้อขาย

● "คำสั่ง Sell Stop" - คำสั่งเปิดสถานะขาย (Sell) ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ณ ขณะเปิดคำ สั่งซื้อขาย

● "คำสั่ง Sell Stop Limit" คือคำสั่ง Stop เพื่อเปิด "คำสั่ง Sell Limit" ทันทีที่ราคา "Bid" ในอนาคตถึงระดับที่กำหนดไว้ขณะตั้งค่าคำสั่ง"คำสั่ง Sell Limit" ก็จะเปิดขึ้นที่ระดับราคานั้นนอกจากนี้ ราคาปัจจุบันเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ให้เปิดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าแต่ทั้งนี้ราคาของคำ สั่งซื้อขายล่วงหน้าจะสูงกว่าราคาเงื่อนไขที่ตั้งไว้(trigger price) หากต้องการปิดสถานะ สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

● "คำสั่ง Stop Loss" – คำสั่งปิดสถานะที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ในราคาที่ให้ผลกำไรน้อยกว่าราคาเมื่อเปิดคำสั่งซื้อขาย  "คำสั่ง Take Profit" – คำสั่งปิดสถานะที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ในราคาที่ให้ผลกำไรที่ดีกว่าราคาเมื่อลูกค้าเปิดสถานะนั้น

2.6.2 การเปิดคำสั่งซื้อขายและระยะเวลาของคำสั่งซื้อขาย

● ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งแก้ไขคำสั่งหรือลบคำสั่งซื้อขายในเครื่องมือทางการเงินหนึ่งได้ภายในชั่วโมงการซื้อขายเท่านั้นชั่วโมงการซื้อขายสำหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา

● คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง จะมีสถานะ"Good Till Cancelled (GTC)" ซึ่งหมายถึง คำสั่งนั้นยังคงมีผลจนกว่าคุณจะสั่งยกเลิกลูกค้าสามารถกำหนดวันและเวลาหมดอายุได้ในช่อง "Expiry"

● คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง จะมีสถานะ "Day Order" ซึ่งหมายถึงคำสั่งนั้นมีผลจนถึงสิ้นวันทำการนั้นก่อนจะถูกล้างออกจากระบบ

● คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit สำหรับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทมีสถานะ"GTC" หรือ "มีผลจนกว่าจะถูกสั่งยกเลิก"

● ในการเปิดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องระบุตัวแปรดังนี้ เครื่องมือทางการเงิน จำนวนล็อตประเภทคำสั่งซื้อขาย และราคาที่จะเปิดคำสั่งซื้อขาย นอกจากนี้ลูกค้าอาจเลือกระบุหรือไม่ ระบุตัวแปรรองก็ได้ซึ่งได้แก่ ระดับ "StopLoss" ระดับ "Take Profit" และวันเวลาหมดอายุของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านั้น

● ระบบจะปฏิเสธคำสั่งใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ระบุค่าตัวแปรบังคับ หรือระบุค่าตัวแปรบังคับ/ตัวแปรรองไม่ถูกต้อง

● ลูกค้าที่ต้องการเปิดคำสั่ง "Stop Loss" หรือ "Take Profit" จำ เป็นต้องระบุข้อมูลดังนี้ Tickerของสถานะที่เปิดและระดับ "Stop Loss" และ "Take Profit"

2.6.3 ในขณะที่กำหนดคำสั่ง Stop Loss และ/หรือ Take Profit ให้แก่สถานะที่เปิดอยู่หรือคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าระดับราคาคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (ส่วนต่างระหว่าง ปิ๊ปของ Stop Loss หรือ Take Profit) กับราคาตลาดปัจจุบันจะต้องไม่ต่ำกว่าค่า Limit และ Stop Level ที่ระบุไว้ในแต่ละเครื่องมือในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา และจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วย

● สำหรับคำสั่ง Stop Loss ของสถานะขาย (Sell) หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Ask คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคา Ask บวกกับค่า Limit & Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Take Profit ของสถานะขาย (Sell) หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Ask คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคา Ask ลบค่า Limit & Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Stop Loss ของสถานะซื้อ (Buy) หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Bid คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคา Bid ลบค่า Limit & Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Take Profit ของสถานะซื้อ (Buy) หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Bid คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคา Bid บวกกับค่า Limit & Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Buy Limit หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Ask คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคา Ask ลบค่า Limit & Stop Level สำ หรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Buy Stop หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Ask คำ สั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคา Ask บวกกับค่า Limit &Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Sell Limit หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Bid คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคา Bid บวกกับค่า Limit &Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

● สำหรับคำสั่ง Sell Stop หากราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคา Bid คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เปิดด้วยราคาที่สูงกว่าราคา Bid ลบค่า Limit & Stop Level สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น

2.6.4 ให้ถือว่าได้เปิดคำสั่งซื้อขายแล้วเมื่อมีบันทึกการเปิดคำสั่งนั้นในเซิร์ฟเวอร์

2.6.5 บริษัทจะปฏิเสธคำ สั่งให้เปิดคำสั่งซื้อขายหากคำสั่งนั้นส่งมาก่อนราคาแรกตอนตลาดเปิด

2.6.6 หากลูกค้าต้องการแก้ไขค่าตัวแปรของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ Ticker ระดับราคาของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าระดับ "Stop Loss"และระดับ "Take Profit" หากข้อมูลที่ระบุไม่ถูกต้องและมีการเปิด/แก้ไข/ลบคำสั่งซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของลูกค้าโดยไม่ได้ใช้ Advisor ระบบจะปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและปุ่ม "Modify" ก็จะใช้งานไม่ได้

2.6.7 หากลูกค้าต้องการแก้ไขคำสั่ง "Stop Loss" และ "Take Profit" ในสถานะที่เปิดไว้แล้วลูกค้าต้องระบุ Ticker ระดับ "Stop Loss" และระดับ "Take Profit"หากข้อมูลที่ระบุไม่ถูกต้อง และมีการเปิด/แก้ไข/ลบ คำสั่งซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของลูกค้าโดยไม่ได้ใช้ Advisor ระบบจะปฏิเสธคำสั่งดังกล่าวและปุ่ม "Modify ... " ก็จะกดไม่ได้

2.6.8 เมื่อลูกค้าต้องการให้ลบคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจะต้องระบุ ticker ด้วยให้ถือว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งให้แก้ไขหรือลบคำสั่งแล้วและให้ถือว่าคำสั่งนั้นถูกแก้ไขหรือลบแล้ว เมื่อมีบันทึกเช่นนั้นในเซิร์ฟเวอร์

2.6.9 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการแก้ไขคำสั่งซื้อขาย ในกรณีที่ราคาของ "Stop Loss" หรือ "Take Profit" ที่ตั้งไว้เป็นราคาปัจจุบันที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ ขณะที่กำลังแก้ไข

2.6.10 นอกจากนี้ บริษัทยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่เปิดหรือแก้ไขคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหากคำสั่ง Stop Loss ใกล้เคียงกับราคาเปิดมากกว่าช่วงห่างของสเปรดเฉลี่ย

2.6.11 บริษัทมีสิทธิใช้ราคาตลาดเมื่อดำเนินการตามคำสั่งTake Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, BuyStop และ Sell Stop ถ้าลูกค้าตั้งคำสั่ง Take Profit, Buy Limit และ Sell Limit และเกิดราคาคลาดเคลื่อน ลูกค้าจะได้กำไรมากขึ้น แต่ถ้าลูกค้าตั้งคำสั่ง Stop Loss, Buy Stop และ Sell Stop และเกิดราคาคลาดเคลื่อน ลูกค้าจะขาดทุนมากขึ้น

2.7 การดำเนินการคำสั่งซื้อขาย

2.7.1คำสั่งซื้อขายที่รอการดำเนินการจะถูกดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

● คำสั่ง "Take Profit" ของสถานะซื้อ (Buy) ที่กำลังรอดำเนินการจะดำเนินการเมื่อราคา Bid เท่ากับหรือสูงกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Stop Loss" ของสถานะซื้อ (Buy) ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคา Bid เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Take Profit" ของสถานะขาย (Sell) ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคาเสนอขาย Ask เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Stop Loss" ของสถานะขาย (Sell) ที่กำลังรอดำเนินการจะดำเนินการเมื่อราคา Ask เท่ากับหรือสูงกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Buy Limit" ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคา Ask เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Sell Limit" ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคา Bid เท่ากับหรือสูงกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Buy Stop" ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคา Ask เท่ากับหรือสูงกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย

● คำสั่ง "Sell Stop" ที่กำลังรอดำเนินการ จะดำเนินการเมื่อราคา Bid เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับราคาของคำสั่งซื้อขายบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดำเนินการคำสั่งLimit ให้ได้ตามราคาที่ลูกค้าร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการคำสั่ง Limit ได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลต่อไปนี้ (1) มีปริมาณคำสั่งในตลาดอ้างอิงไม่เพียงพอ (2) คำสั่งซื้อขายเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่บริษัทรับได้ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามสภาวะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ (3) ราคา Bid หรือราคา Ask (แล้วแต่คำสั่ง Limit ของคุณ) ไม่ถึงระดับที่กำหนด เช่น หากเป็นคำสั่ง Sell ราคา Bid ต้องไปถึงราคาที่กำหนดไว้ หากเป็นคำสั่ง Buy ราคา Ask ต้องไปถึงราคาที่กำหนดไว้

2.7.2 การเปิดคำสั่งซื้อขายสำหรับบัญชี Marketmaker บนเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลา 0.01-5 วินาที

● เมื่อราคาของคำ สั่งซื้อขายตกอยู่ในช่องว่างของราคาในช่วงตลาดเปิดหรือในสภาวะตลาดไม่ปกติ คำสั่งซื้อขายนั้นจะดำเนินการที่ราคาแรกที่มีอยู่ในตลาด

● กฎต่อไปนี้ใช้กับคำสั่งซื้อขายในคู่สกุลเงินบางคู่ ที่ราคาตกอยู่ในช่องว่างของราคา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัท

○ หากคำสั่งซื้อขายนั้นดำเนินการในสภาวะตลาดที่ต่างไปจากสภาพปกติ (เช่น มีสภาพคล่องต่ำ ) หรือ

○ หากราคาที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตกอยู่ในช่องว่างของราคา และช่วงผลต่างปิ๊ป (ค่าสมบูรณ์) ระหว่างราคาแรกในตลาด(ถัดจากช่องว่างของราคา) กับราคาของคำสั่งซื้อขาย มากกว่าหรือเท่ากับจำนวน (ระดับช่องว่างราคา) ของเครื่องมือทางการเงินใดเครื่องมือหนึ่ง

● คำสั่งซื้อขายนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) หรือ 2)ข้างต้น จะดำเนินการที่ราคาแรกในตลาดหลังช่องว่างราคานั้นส่วนในกรณีอื่นๆ ทั้งหมดราคาที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายจะเป็นไปตามราคาที่ระบุไว้ในคำสั่งนั้น

● คำสั่ง Buy Stop, Sell Stop และ Stop Lossอาจดำเนินการที่ระดับราคาที่แย่กว่าที่ลูกค้ากำหนดไว้ส่วนคำสั่ง Buy Limit, Sell Limit และ Take Profit อาจดำเนินการที่ระดับราคาที่ดีกว่าที่ลูกค้ากำหนดไว้

2.7.3 บริษัทไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการคำขอและคำสั่งของลูกค้าในบัญชี Interbank แต่ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการสภาพคล่องที่บริษัทส่งคำขอและคำสั่งของลูกค้าไปเพื่อดำเนินการ

● ในกรณีที่สภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายตามปริมาณที่ระบุไว้ด้วยการดำเนินการด้วยราคาตลาด ก็จะทำให้ไม่สามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ทั้งหมด จึงดำ เนินการเปิดคำสั่งซื้อขายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็คือการเปิดสถานะได้ไม่เกินปริมาณที่มีในตลาดหรือปริมาณที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องมี ส่วนคำสั่งที่เหลือจะถูกยกเลิก

● ในกรณีที่สภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายตามปริมาณที่ระบุไว้ด้วยการดำเนินการด้วยราคาตลาด ก็จะทำให้ไม่สามารถปิดคำสั่งซื้อขายได้ทั้งหมด จึงดำเนินการปิดคำสั่งซื้อขายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็คือการปิดสถานะได้ไม่เกินปริมาณที่มีในตลาดหรือปริมาณที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องมี สถานะที่เหลือก็จะคงเหลืออยู่ในระบบ

● ในกรณีที่สภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายตามปริมาณที่ระบุไว้ด้วยการดำเนินการด้วยราคาตลาด ก็จะทำให้ดำเนินการคำสั่ง Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop และ Sell Limit ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในกรณีนี้ จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายเพียงบางส่วนโดยการเปิดสถานะตามสภาพคล่องที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่อง ส่วนคำสั่งที่เหลือ จะมีการสร้างคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าประเภทเดียวกันขึ้น

● ในกรณีที่สภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายตามปริมาณที่ระบุไว้ด้วยการดำเนินการด้วยราคาตลาด ก็จะทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ได้ทั้งหมด ในกรณีนี้ จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายเพียงบางส่วนโดยการปิดสถานะตามสภาพคล่องที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่อง ส่วนคำสั่งที่เหลือ จะมีการเปิดสถานะใหม่ขึ้น

2.8. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง

2.8.1 ลูกค้ามีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนได้หากเกิดสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง ในกรณีดังกล่าว โปรดศึกษาการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

2.8.2 ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และข้อมูลจาก Log-File ของเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก หากลูกค้า มีข้อร้องเรียนใดๆ หากข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และข้อมูลจาก Log File ของเซิร์ฟเวอร์ไม่มีบันทึกข้อมูลที่ลูกค้ากล่าวถึง บริษัทอาจไม่รับพิจารณาข้อโต้แย้งที่ลูกค้ายกมา

2.8.3 การอ้างอิงราคาของบริษัทอื่นๆ ไม่สามารถทำได้บริษัทจะไม่รับพิจารณาราคาดังกล่าว

2.8.4 บริษัทไม่รับเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้

● คำขอของลูกค้าที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในขณะซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

● ธุรกรรมของลูกค้าที่เกิดจากการใช้ฟรีมาร์จิ้นส่วนเกินชั่วคราว ซึ่งได้รับมาจากสถานะที่ได้กำไรในบัญชีซื้อขาย และภายหลังสถานะนั้นถูกบริษัทยกเลิกและถือว่าเป็นโมฆะ

● ในกรณีที่ราคาซื้อขาย CFDs ของเครื่องมือการซื้อขายนั้นบนแพลตฟอร์มแตกต่างจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของเครื่องมือการซื้อขายนั้น

2.8.5 บริษัทระงับข้อขัดแย้ง ทั้งหมดโดยการแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียน รวมถึงเปิดสถานะที่ถูกปิดผิดขึ้นใหม่

2.8.6 บริษัทจะไม่ชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่เหตุนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดกรณีขัดแย้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อร้องเรียน

2.9 กระบวนการระงับสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้ง

2.9.1 การเปลี่ยนแปลงและการเปิดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า

● กรณีต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการเปิดหรือแก้ไขคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าอย่างไม่ถูกต้อง

○ การทำธุรกรรมก่อนตลาดเปิด

○ ราคาผิด

○ แพลตฟอร์มการซื้อขายมีปัญหา

● ในกรณีดังกล่าว คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือสถานะที่เปิดเนื่องจากการดำเนินการคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจะถูกลบทิ้ง

● บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้า ไม่สามารถออกคำ สั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือแก้ไขระดับราคาของคำ สั่งซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทไม่ได้ทำตามคำสั่งของลูกค้าให้แก้ไขหรือเปิดคำสั่งของลูกค้าเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของลูกค้าหรือของเซิร์ฟเวอร์ไม่ดีและบริษัทไม่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากเหตุที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าและนโยบายประกอบธุรกิจตามเหตุที่ระบุในข้อ 2.9.1 และอื่นๆด้วย

● หากบริษัทยังไม่ได้แก้ไขข้อขัดแย้งนั้นให้ลุล่วงบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตามลำดับเวลาที่คำสั่งนั้นจะต้องดำเนินการจริงหากเซิร์ฟเวอร์ได้รับและดำเนินการคำสั่งเหล่านั้น

● ระหว่างการระงับข้อขัดแย้ง บริษัทจะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าเรื่องการไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้

● หลังจากที่บริษัทตัดสินข้อขัดแย้งแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผลการตัดสิน

2.9.2 การเปิดและปิดสถานะ

● หากลูกค้าไม่สามารถเปิดหรือปิดสถานะ หรือหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการคำสั่งเปิดหรือปิดของลูกค้าได้บริษัทจะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้สัญญาณการเชื่อมต่อของลูกค้า หรือ เซิร์ฟเวอร์ไม่ดี

○ ราคามีข้อผิดพลาด

○ มีการทำธุรกรรมก่อนตลาดเปิด

○ แพลตฟอร์มการซื้อขายหรือซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา

● หากบัญชีของลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอแก่การดำเนินธุรกรรมหรือลูกค้าทำ ธุรกรรมเกินกว่าที่กำหนดในบัญชีประเภทนั้น (การส่งคำสั่งซื้อขาย การเปิดสถานะ) บริษัทจะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าเรื่องที่ไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้

● บริษัทสามารถลบสถานะของลูกค้าได้ถ้าได้รับคำสั่งให้เปิดสถานะก่อนตลาดเปิด หรือคำ สั่งนั้นได้ดำเนินการไปแล้วด้วยราคาของวันก่อนหรือในกรณีที่ราคาไม่ถูกต้อง

● หากมีการลบสถานะผิดสถานะ บริษัทมีสิทธิตัดสินใจว่าดำเนินการอย่างไรกับสถานะนั้น ไม่ว่าโดยการเปิดสถานะนั้นขึ้นใหม่หรือการจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้า

● ระหว่างการระงับข้อขัดแย้ง บริษัทจะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าเรื่องการ ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้

2.10 ความหมายของคำศัพท์คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในเงื่อนไขธุรกิจทั่วไปมีความหมายเหมือนกับในข้อตกลงของลูกค้าหากไม่มีคำนิยามให้ไว้ในข้อตกลงของลูกค้าคำศัพท์นั้นจะมีความหมายดังต่อไปนี้

"ประวัติบัญชี" : ธุรกรรมและการฝากถอนเงินที่ดำเนินการสมบูรณ์แล้ว ในบัญชีซื้อขาย

"ประเภทบัญชี" : เงื่อนไขของประเภทบัญชีสามารถดูรายชื่อประเภทบัญชีที่บริษัทให้บริการได้ทีหน้าเงื่อนไขการซื้อขายบน www.bullsphere.com/ ลูกค้าจะเลือกประเภทของบัญชีซื้อขายได้ขณะลงทะเบียนเปิดบัญชี ประเภทบัญชีไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง บัญชีบางประเภทสามารถให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น "ลิงก์ตัวแทน" หมายถึง ลิงก์ URL เฉพาะที่ใช้ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะเป็นลูกค้าของบริษัทภายใต้ตัวแทน และตัวแทนจะเริ่มได้รับค่าคอมมิชชั่นตามสูตรที่ระบุไว้ในข้อตกลงของพาร์ทเนอร์

"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" : ราคาที่สูงกว่า ในโควตราคา ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำ สั่งซื้อ

"การลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์ของตนเอง (Auto referral activity)" : เมื่อตัวแทนโบรกเกอร์คนใดคนหนึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายที่ตัวแทนโบรกเกอร์ผู้นั้้นเป็นผู้ควบคุมเอง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

"กราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน" : กราฟที่แสดงราคาเปิดและราคาปิด ตลอดจนราคาสูงสุดและต่ำ สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น หนึ่งนาที ห้านาที หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์)

"ตลาดซื้อขายสินทรัพย์พื้นฐาน" : ตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับ CFDs

"ราคาเสนอซื้อ / ราคา Bid" : ราคาที่ต่ำกว่าในโควตราคา ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งขาย

"คำสั่ง Buy Limit" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคำสั่งซื้อขายในนโยบายฉบับนี้หรือเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป

"คำสั่ง Buy Stop" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคำสั่งซื้อขายในนโยบายฉบับนี้หรือเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป

"กราฟ" : ราคาที่แสดงในรูปแบบของกราฟราคาสำหรับช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน:

● จุดสูงสุดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา Bid สูงสุด

● จุดต่ำ สุดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา Bid ต่ำ สุด

● จุดปิดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคา Bidสุดท้ายของช่วงเวลานั้น

● จุดเปิดของกราฟแท่ง/กราฟแท่งเทียน คือราคาBid แรก

"Log File ในแพลตฟอร์มของลูกค้า" : ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยแพลตฟอร์มของลูกค้าเพื่อบันทึกคำขอและคำสั่งของลูกค้าทั้งหมดเพื่อส่งไปยังผู้ค้าแบบวินาทีต่อวินาที

"บัญชีของบริษัท" : บัญชีธนาคารและ/หรือบัญชีดิจิทัลของบริษัท รวมถึงบัญชีของบริษัทในศูนย์ประมวลผล

"สถานการณ์ที่เป็นข้อขัดแย้ง" : 1) สถานการณ์ที่ลูกค้าเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือหลายข้อตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าและภาคผนวก เนื่องจากบริษัทได้กระทำการหรือไม่กระทำการบางอย่าง 2) สถานการณ์ที่บริษัทเห็นว่าลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือหลายข้อตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของลูกค้าและภาคผนวก เนื่องจากลูกค้าได้กระทำการหรือไม่กระทำการบางอย่าง 3) สถานการณ์ที่ลูกค้าได้ดำเนินกิจกรรมซื้อขายโดยไม่ใช้ราคาตลาดหรือก่อนราคาแรกเมื่อตลาดเปิด หรือราคาที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทขณะที่ซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัด

"คำสั่งซื้อขายประเภท Day Order" : คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่จะถูกล้างออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาซื้อขาย

"ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" : ขั้นตอนหรือกระบวนการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินและชำระเงินให้แก่กันระหว่างผู้ใช้ระบบทั้งสองฝ่าย ในระบบนี้ จะทำธุรกรรมด้วยบัตรธนาคารเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)และเงินสด

"ภาวะตลาด Fast Market" : ภาวะที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งมักทำให้เกิดช่องว่างของราคา โดยทั่วไปแล้วภาวะนี้จะเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญเพียงชั่วครู่หรือเกิดทันทีหลังเหตุการณ์สำคัญ เช่น

- การเผยแพร่ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินเป็นอย่างมาก

- การตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

- การแถลงข่าวและสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลาง ประมุขแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการประกาศที่สำคัญอื่นๆ

- การแทรกแซง

- การก่อการร้าย

- ภัยพิบัติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งทำให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน (หรือมาตรการจำกัดอื่นๆ) ภายในรัฐหรืออาณาเขตที่ได้รับผลกระทบ

- สงครามหรือการดำเนินการทางทหารอื่นๆ

- เหตุสุดวิสัยทางการเมืองการปลดหรือการแต่งตั้ง (รวมถึงผลการเลือกตั้ง) ผู้บริหารรัฐบาล

- เหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคารวมถึงเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้นนี้

"ตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Flat Market)" : ภาวะตลาดที่มีการรับราคาผ่านแพลตฟอร์มน้อยครั้งเป็นระยะเวลานานกว่าสภาวะตลาดปกติ ตามหลักแล้วภาวะตลาดดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกลุ่มประเทศ G7ตั้งแต่เวลา 20:00 น. - 24:00 น. GMT +0 เป็นต้น

"ธุรกรรมสมบูรณ์" : การเปิดและปิดสถานะที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งก็คือการซื้อก่อนแล้วค่อยขาย หรือการขายก่อนแล้วค่อยซื้อ

"คำสั่งซื้อขายประเภท GTC (Good Till Canceled)" : คำสั่งซื้อขายที่ยังคงมีผลจนกว่าลูกค้าจะสั่งยกเลิก

"สถานการณ์ป้องกันความเสี่ยง (HedgedPositions)" : สถานะซื้อ (Buy) และสถานะขาย (Sell) ที่มีขนาดเท่ากันในเครื่องมือทางการเงินเดียวกัน ซึ่งเปิดในบัญชีซื้อขายเดียวกัน

"การดำเนินการทันที (Instant Execution)" : การขอให้ดำเนินการคำสั่งทันทีที่ลูกค้าเห็นราคาแบบเรียลไทม์ของบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าพอใจ

"คำสั่งโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายอื่น" : การออกคำสั่งผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อโอนเงินจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าไปยังบัญชีซื้อขายอื่นที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท

"ระดับ Limit และ Stop Level" : มูลค่าขั้นต่ำในหน่วย จากระดับที่มีการเปิดคำสั่งจนถึงราคาปัจจุบัน (ระดับราคาของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า )

"ผู้ให้บริการสภาพคล่อง" : สถาบันการเงินที่มีทุนทรัพย์มากเพียงพอและทำหน้าที่เป็นคู่ค้าของลูกค้าของบริษัท ในการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเครื่องมือทางการเงินผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECN)

"ภาวะตลาดแตกต่างจากปกติ" : ตลาดที่มีการซื้อขายเบาบางกว่าปกติหรือตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าปกติ

"การดำเนินการด้วยราคาตลาด" : การดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแต่ไม่รับประกันว่าจะดำเนินการได้ในราคาที่ลูกค้าร้องขอ

"ตลาดเปิด" : การกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงพักระหว่างการซื้อขาย

"ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด (Maximum deviation)" : ค่าความแตกต่างสูงสุดของราคา (ในหน่วย) ที่จะดำเนินการคำสั่งกับราคาที่ลูกค้าขอซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดเองในแพลตฟอร์มของลูกค้าเพื่อให้เปิดหรือปิดสถานะนั้นได้แม้ว่าราคาจะต่างไปจากราคาที่ลูกค้าขอ

"การแก้ไข" : คำขอของลูกค้าให้เปลี่ยนแปลงระดับราคาของคำสั่งซื้อขาย เมื่อข้อความที่เกี่ยวข้องได้ปรากฏขึ้นในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ ให้ถือว่าได้แก้ไขคำสั่งซื้อขายแล้ว

"ราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด" / "สไปค์ (Spike)" : ราคาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

● เกิดช่องว่างของราคาที่กว้างมาก

● ภายในระยะเวลาไม่นานราคากลับสู่ระดับเดิมโดยเกิดช่องว่างของราคา

● ไม่เกิดพฤติกรรมราคาผันผวนก่อนเกิดช่องว่างราคาดังกล่าว

● ราคาแตกต่างจากราคาของผู้ให้บริการหลักรายอื่นๆ ในตลาดเกินกว่าร้อยละ 10

● ราคาที่เกิดขึ้นในชั่วโมงที่ไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงนั้น

● ขณะที่ราคานั้นปรากฏขึ้นไม่มีปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือข่าวธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเครื่องมือทางการเงินนั้น บริษัทมีสิทธิลบราคาที่มีลักษณะว่าเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาดออกจากฐานราคาของเซิร์ฟเวอร์

"กิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขาย" ได้แก่ การฝาก/ถอนเงินจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าการเปลี่ยนรหัสผ่านการเปลี่ยนเลเวอเรจ และการยื่นเรื่องร้องเรียน

"ภาวะตลาดปกติ/ตลาดปกติ" : ตลาดที่มีภาวะดังนี้

● มีราคาเข้ามาอย่างสม่ำเสมอในแพลตฟอร์มการซื้อขาย และ

● ราคาไม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และ

● ไม่เกิดช่องว่างของราคา

"Ticket ของคำสั่งซื้อขาย" : หมายเลขคำสั่งซื้อขายที่ระบบกำหนดให้กับสถานะที่เปิดแต่ละสถานะหรือคำสั่งซื้อขายที่ล่าช้า

"คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า" : คำสั่งของลูกค้าให้เปิดสถานะเมื่อราคาตลาดถึงระดับราคาที่กำหนดไว้

"ปิ๊ป" : การเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงของราคา ซึ่งมีค่าเท่ากับสิบ (10) จุด

จุด: หน่วยของอัตราที่มีนัยสำคัญน้อยกว่า /หน่วยของการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดของราคาสกุลเงินต่างประเทศทั้งขึ้นหรือลง

"ช่องว่างของราคา" : สถานการณ์ที่ราคาตลาดราคาหนึ่งแตกต่างจากราคาก่อนหน้ามากกว่าจำนวนขั้นต่ำ

"โควตราคา" : ข้อมูลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงหนึ่ง ในรูปแบบของราคา Bid และราคา

Ask

"การเสนอราคา" : กระบวนการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าเพื่อทำธุรกรรม

"ฐานข้อมูลราคา" : ข้อมูลโฟลว์ราคาที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์

"อัตรา" : 1) สำหรับการซื้อขาย CFDs ของคู่สกุลเงิน คือมูลค่าของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับสกุลเงินรอง  2) สำหรับการซื้อขาย CFDs ของฟิวเจอร์ส คือมูลค่าของทรัพย์สินอ้างอิงหนึ่งหน่วยเมื่อเทียบเป็นเงิน

"คำสั่งSell Limit" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคำสั่งซื้อขายในเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป

"คำสั่ง Sell Stop" มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคำสั่งซื้อขายในเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป

"Log File ของเซิรฟ์เวอร์" : ไฟล์ที่มีข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงคำขอและคำสั่งของลูกค้า

"สเปรด" หมายถึง ผลต่างระหว่างราคา Ask กับราคาBid

"คำสั่ง Stop Loss" : คำสั่งปิดสถานะในราคาที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าราคาที่ลูกค้าเปิดสถานะนั้น

"การปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ  (Stop Out)" : คำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์ที่บังคับให้ปิดสถานะ (โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอแก่การคงสถานะให้เปิด)

"คำสั่ง Take Profit" คือ คำสั่งปิดสถานะในราคาที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าราคาที่ลูกค้าเปิดสถานะนั้น

"ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรด" : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการ

"กิจกรรมการซื้อขาย" ได้แก่กิจกรรมการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงิน และการเปิด แก้ไข และลบคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า

"เขตเวลาของแพลตฟอรม์ การซื้อขาย" : เขตเวลาที่ Log File ของเซิร์ฟเวอร์ใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ขณะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายใช้เขตเวลา GMT +0

"คำสั่ง Trailing Stop" : คำสั่งภายในเทอร์มินัลของลูกค้าที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงระดับ Stop Loss ของสถานะที่เปิดไว้ได้ตามค่าที่กำหนด โดยลูกค้าไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าเอง

"ปริมาณการเทรด / ปริมาณการซื้อขาย" : ผลคูณของจำนวนล็อตกับขนาดสัญญา

"คำสั่ง Limit" : คำสั่งจากลูกค้าให้ซื้อหรือขายทรัพย์สินทางการเงินเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อขาย คำสั่ง Limit จะกำหนดไว้ทีราคาที่ดีกว่าราคาปัจจุบันเสมอ

"คำสั่ง Stop" : คำสั่งจากลูกค้าให้ซื้อหรือขายทรัพย์สินทางการเงินเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้ในคำ สั่งซื้อขาย คำสั่ง Stop จะกำหนดไว้ทีราคาที่แย่กว่าราคาปัจจุบันเสมอ

"ตลาดอ้างอิง (Underlying Market)" : ตลาดที่เกี่ยวข้องที่มีการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงของ CFDs

นโยบายการใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ และกิจกรรมทางการตลาดที่ตรงใจท่านมากขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไป โดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้เว็บไซต์ของเรา นโยบายคุกกี้ของเรา